oneddtour.com=> ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมโตเกียวสุกี้แห้ง
ละลานตาทุ่งดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1 02-06 มิถุนายน 2561 21,888.- 7,900.- 1 04-08 มิถุนายน 2561 20,888.- 7,900.- 1 08-12 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 10-14 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 12-16 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 16-20 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 18-22 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 22-26 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 24-28 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 26-30 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1 30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.- 1 02-06 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 04-08 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 06-10 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 08-12 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 10-14 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 12-16 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 14-18 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 16-20 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 18-22 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 20-24 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 22-26 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1 24-28 กรกฎาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 26-30 กรกฎาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 02-06 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 04-08 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 06-10 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 08-12 สิงหาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 10-14 สิงหาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 12-16 สิงหาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 14-18 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 16-20 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 18-22 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 20-24 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 22-26 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 24-28 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 26-30 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1 28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 30 สิงหาคม-03 กันยายน 2561 25,888.- 7,900.- 1 02-06 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 04-08 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 06-10 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 08-12 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 10-14 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 12-16 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 14-18 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 16-20 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 18-22 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 20-24 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 22-26 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 24-28 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 ** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2018-04-04 17:46:24แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->