oneddtour.com=> ทัวร์สิงคโปร์


ทัวร์สิงคโปร์

สิงคโปร์วันดีดี

สิงคโปร์วันดีดี


สิงคโปร์วันดีดี

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียด

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!
By Thai Lion Air (SL)
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ
 • ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!

วันแรก      กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์         (-/L/D)

04.30 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.40 น.      เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
11.20 น.      เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
นำท่านแวะชม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์  จากนั้นนำท่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท) 
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี
จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)
ป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
20.00 น         ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)       
 

วันที่สอง          เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-)

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สำหรับ Option A à “FREE & EASY”
 (B/-/-)
***ไม่มีรถและไกด์บริการ***
**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**
             **********************************************************
 
สำหรับ Option B à (B/-/-)
รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
***มีรถและไกด์บริการ***
รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว)
***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก
***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี***
***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***
ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด    ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์  หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย
โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาทำให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว    
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!
          โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
          โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 39 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 29 SGD)  
จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
18.00 น.        ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
นำท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน 
(ไม่รวมค่าล่องเรือ ผู้ใหญ่ 25 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 15 SGD)

      จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++

(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)       
 

วันที่สาม       Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

07.00 น.        ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
นำท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก ใครมาย่านนี้อาจจะนึกว่ากำลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในสไตล์โคโรเนียลถูกนำมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่เสื้อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำประมาณ 30 นาที  
บ่าย                 รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
17.30 น.        ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
20.30 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105
22.05 น.        เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
“มากกว่าความชำนาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน
 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-02-07 16:57:08
สิงคโปร์ทางเลือกดี๊ดี

สิงคโปร์ทางเลือกดี๊ดี


สิงคโปร์ทางเลือกดี๊ดี

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียด

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!
By JET STAR AIRWAYS (3K)
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ
 • ไฟต์เช้า กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!

วันแรก             กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์         (-/L/D)

06.30 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น4 เคาน์เตอร์ E ประตู3อ าคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Jetstar โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.30 น.      เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K512
13.00 น.      เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 
เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
 
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
นำท่านแวะชม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์ จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท) 
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี
จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)
ป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
20.00 น         ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina
 จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)       
 

วันที่สอง          เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-)

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สำหรับ Option A à “FREE & EASY”
 (B/-/-)
***ไม่มีรถและไกด์บริการ***
**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**

      จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++

(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)  
    
             **********************************************************
 สำหรับ Option B  (B/-/-)
รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
***มีรถและไกด์บริการ***
รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว)
***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก
***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี***
***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***
ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด    ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์  หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย
โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาทำให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว    
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!
          โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
          โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 39 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 29 SGD)  
จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
18.00 น.        ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
นำท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน 
(ไม่รวมค่าล่องเรือ ผู้ใหญ่ 25 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 15 SGD)

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Fort Canning // Ibis Novena // Hotel Chancellor  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++

(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)       
 

วันที่สาม       Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

07.00 น.        ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
นำท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก ใครมาย่านนี้อาจจะนึกว่ากำลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในสไตล์โคโรเนียลถูกนำมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่เสื้อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำประมาณ 30 นาที  
บ่าย                 รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
......... น.        ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
19.10 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K513
20.35 น.        เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
“มากกว่าความชำนาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน
 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-02-07 16:55:24
สิงคโปร์ราคาเบาๆ

สิงคโปร์ราคาเบาๆ


สิงคโปร์ราคาเบาๆ

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียด

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!
By Air Asia (FD)
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ
 • ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

วันแรก             กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์         (-/L/D)

04.00 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู1 เคาน์เตอร์2 สายการบิน AIR ASIA โดย
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.00 น.      เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD359
10.30 น.        เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
นำท่านแวะชม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท) 
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี
จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)
ป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
20.00 น         ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina
 จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)       
 วันที่สอง          เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-)

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สำหรับ Option A à “FREE & EASY”
 (B/-/-)
***ไม่มีรถและไกด์บริการ***
**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**
            
**********************************************************
สำหรับ Option B  (B/-/-)
รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
***มีรถและไกด์บริการ***
รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว)
***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก
***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี***
***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***
ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด    ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์  หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย
โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาทำให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว    
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!
          โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
          โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 39 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 29 SGD)
จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
18.00 น.        ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
นำท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน 
(ไม่รวมค่าล่องเรือ ผู้ใหญ่ 25 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 15 SGD)

      จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++

(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)       
 

วันที่สาม       Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

07.00 น.        ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
นำท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก ใครมาย่านนี้อาจจะนึกว่ากำลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในสไตล์โคโรเนียลถูกนำมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่เสื้อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำประมาณ 30 นาที  
บ่าย                 รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
17.30 น.        ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
20.35 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Airasia เที่ยวบินที่ FD350
22.00 น.        เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
“มากกว่าความชำนาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 
อัตราค่าบริการ
 
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
FEB-19
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
22-24 FEB 2019 10,999 12,999  
 
4,500
4,500.-
 
MAR-19
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
1-3 MAR 2019 11,999 13,999  
4,500
4,500.-
 8-10 MAR 2019 11,999 13,999  
4,500
22-24 MAR 2019 11,999 13,999  
4,500
 29-31 MAR 2019 11,999 13,999  
4,500
APR-19
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
6-8 APR 2019
วันจักรี
13,999 15,999 4,500 4,500.-
19-21 APR 2019 11,999 13,999 4,500
26-28 APR 2019 11,999 13,999 4,500
MAY-19
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
3-5 MAY 2019 11,999 13,999 4,500 4,500.-
10-12 MAY 2019 11,999 13,999 4,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)      มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                            ราคา 3,000 บาท
 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จำหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) ***
Universal Express Pass (เครื่องเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน
Universal Express Unlimited Pass (ไม่จำกัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท 
 
 
กรณีเปิดกรุ้ปใหม่ที่ไม่มีในซีรีย์ (เช็คที่นั่งก่อนจองอีกครั้ง)
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 
***ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 24 ช.ม. หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
 
อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 2วัน ท่านละ 600 บาท / 3วัน ท่านละ 700 บาทตลอดทริป
 2. เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)  
 3. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost
 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย
 
 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 
 1. หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 2. ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-02-07 16:53:59
สิงคโปร์ขึ้นเครื่องไปกลับสุวรรณภูมิ

สิงคโปร์ขึ้นเครื่องไปกลับสุวรรณภูมิ


สิงคโปร์ขึ้นเครื่องไปกลับสุวรรณภูมิ

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียด

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!
By Fly Scoot (TR)
บินเช้ากลับเย็น -------  บินเข้า/ออกที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ
 • ไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

วันแรก             กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์         (-/L/D)

06.00 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 เคาน์เตอร์ L ประตู6 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
08.40 น.      เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Scoot Air เที่ยวบินที่ TR609
12.10 น.      เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
บ่าย              นำท่านแวะชม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท)+และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)
 
ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี
จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)
 ป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
20.00 น         ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina 
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel // Parc Sovereign Albert // Marrison  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)       
 

วันที่สอง          เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)

Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-)

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สำหรับ Option A à “FREE & EASY”
 (B/-/-)
***ไม่มีรถและไกด์บริการ***
**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**
            
**********************************************************
 
สำหรับ Option B (B/-/-)
รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
***มีรถและไกด์บริการ***
รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว)
***ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก
***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี***
***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด    ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์  หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย
โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาทำให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว    
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!
          โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
          โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 39 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 29 SGD) 
จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
18.00 น.        ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

นำท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวัและกลางคืน (ไม่รวมค่าล่องเรือ ผู้ใหญ่ 25 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 15 SGD)

      จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++

(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)       
 
 วันที่สาม       ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)
07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
 • นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
 
***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
จากนั้นนำท่านอิสระช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
 
 
14.30 น.        ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
18.00 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Scoot Air เที่ยวบินที่ TR616
19.25 น.        เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 
***ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 24 ช.ม. หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 2วัน ท่านละ 600 บาท / 3วัน ท่านละ 700 บาทตลอดทริป
 2. เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)  
 3. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย
 
 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-02-07 16:52:43
โปรแกรมสิงคโปร์ราคาถูก

โปรแกรมสิงคโปร์ราคาถูก


โปรแกรมสิงคโปร์ราคาถูก

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียด

FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS
โดยสายการบิน (SL)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,850 บาท
(จ่ายที่สนามบิน) (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 
 

วันแรก             กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT  (-/L/D)

05.00 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.40 น.      เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
11.20 น.      เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
นำท่านแวะชม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)
บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์ 
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี
 
   จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)
ป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
20.00 น         ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marinฟ
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือเทียบเท่า
**** ไม่ใช่ย่าน GEYLANG AREA ***
***FREE WIFI***
*** ไม่มีอาหารเช้าบริการที่ รร.    แต่มีร้าน COFFEE SHOP และ FOOD COURT ในบริเวณ รร.
 

วันที่สอง          Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (-/-/-)

อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย
 
Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์ท้องถิ่นบริการ)
 
*** หัวหน้าทัวร์นำท่านเดินทางโดยรถ MRT สู่ห้าง VIVO CITY (ไม่รวมค่าบัตร MRT) ***
โดยลูกค้าสามารถแยกทำโปรแกรมที่ต้องการได้ตามอัธยาศัยอาทิเช่น
 1. ช็อปปิ้งที่ห้าง VIVO CITY ห้างที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
 2. นั่ง EXPRESS TRAIN เข้าไปที่ SENTOSA > เข้าสวนสนุก > ชมคาสิโน > ถ่ายรูปเกาะเซ็นโตซ่า > เดินเล่นริมชายหาด SILOSO และ PALAWAN (ไม่รวมค่าบัตร)
 3. อิสระตามอัธยาศัย
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
 
OPTIONAL !!! หากต้องการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจ้ง ณ เวลาที่จองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือเทียบเท่า
**** ไม่ใช่ย่าน GEYLANG AREA ***
***FREE WIFI***
*** ไม่มีอาหารเช้าบริการที่ รร.    แต่มีร้าน COFFEE SHOP และ FOOD COURT ในบริเวณ รร.
 

วันที่สาม       Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย -

                    ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ  (-/-/-)

อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
 
***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
 
นำท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก ใครมาย่านนี้อาจจะนึกว่ากำลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในสไตล์โคโรเนียลถูกนำมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่เสื้อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำประมาณ 30 นาที  
บ่าย                 รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
17.30 น.        ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
20.30 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105
21.30 น.        เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
“มากกว่าความชำนาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
 กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
อัตราค่าบริการ
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
FEB 2019
ไฟท์บิน โรงแรม พีเรียด ราคาท่านละ พักเดี่ยว
 
 
 
SL100
0740-1120

/////
SL105
2030-2130
 
 
 
 
FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือเทียบเท่า
โรงแรมไม่มีอาหารเช้า
12-14 ก.พ. 62 6,999  
 
2,900.-
14-16 ก.พ. 62 8,299
6,999
17-19 ก.พ. 62 7,999
18-20 ก.พ. 62 6,999
20-22 ก.พ. 62 6,999
21-23 ก.พ. 62 8,299
25-27 ก.พ. 62 6,999
26-28 ก.พ. 62 6,999
28 ก.พ.-2 มี.ค. 62 7,999
MAR 2019
ไฟท์บิน โรงแรม พีเรียด ราคาท่านละ พักเดี่ยว
SL100
0740-1120

/////
SL105
2030-2130
FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือเทียบเท่า
โรงแรมไม่มีอาหารเช้า
4-6 มีนาคม 62 7,999 2,900.-
5-7 มีนาคม 62 7,999
11-13 มีนาคม 62 7,999
12-14 มีนาคม 62 7,999
13-15 มีนาคม 62 7,999
14-16 มีนาคม 62 8,299
17-19 มีนาคม 62 8,299
18-20 มีนาคม 62 7,999
19-21 มีนาคม 62 7,999
21-23 มีนาคม 62 7,999
25-27 มีนาคม 62 7,999
26-28 มีนาคม 62 7,999
27-29 มีนาคม 62 7,999
 
โปรแกรม FLOW เป็นราคา PROMOTION ไม่มีราคาเด็ก
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท
 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จำหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) ***
Universal Express Pass (เครื่องเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน
Universal Express Unlimited Pass (ไม่จำกัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
***ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 24 ช.ม. หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน นับจากวันเดินทาง***
 
อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ
ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,850 บาท (จ่ายที่สนามบิน)
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 2. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
เงื่อนไขการจองทัวร์
**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย
 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
 4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 
 1. หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 2. ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-02-07 16:50:28
สิงคโปร์พร้อมลุยเลโก้แลนด์ราคาพิเศษ

สิงคโปร์พร้อมลุยเลโก้แลนด์ราคาพิเศษ


สิงคโปร์พร้อมลุยเลโก้แลนด์ราคาพิเศษ

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียด

SUPERB SINGAPORE
TWO THEME PARK (TR)
By FLYSCOOT (TR)  บินเข้า/ออกที่สนามบินดอนเมือง
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ
 • ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าบัตร) และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่
 • ช้อปปิ้งยะโฮร์ เอ้าท์เลท พรีเมี่ยม
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  Song fa บักกุ้ดเต๋ และ Gub Lai Khan สุกี้มองโกล
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
 
โปรดเตรียมทิปไกด์+คนขับ 1500 บาท/ท่าน
ชำระที่สนามบิน (ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป)
 

วันแรก             กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ (-/-/-)

14.00 น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู5 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Scoot Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
17.00 น.      เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR869
                      (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
20.25 น.      เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 จากนั้นเข้าสู่ที่พัก MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรือเทียบเท่า 3  ดาว++
(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)
 

วันที่สอง          Legoland – ยะโฮร์บารู – Marina Bay Sand         (B/-/D)

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสู่ยะโฮว์ บารู มาเลเซีย
จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับโลกที่ LEGO LAND   สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งที่ 6 ของโลก และแห่งแรกในเอเชีย (ราคารวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นแล้ว) ไม่รวมบัตรสวนน้ำ  ตั้งอยู่ที่อิส กันดาร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ทางตอนใต้สุดของแหลมมลายู ติดกับ ประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนสนุกสำหรับ ครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ดังนี้  โซน The Begining คือ บริเวณทางเข้าสวนสนุก ประกอบด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก   โซน Miniland ที่ใช้ตัวเลโก้ประกอบขึ้นมาจำลอง  สถานที่สำคัญของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยโซนนี้ถือว่าเป็นโซนไฮไลท์ ของสวนสนุกเลยก็ว่าได้ โซน Lego Technic เครื่องเล่นน่าตื่นเต้นหวาดเสียวด้วยรถไฟเหาะ โซน Lego Kingdom ชมปราสาทแห่งเวทมนตร์ และนั่งรถไฟเหาะบนหลังมังกร โซน Land of Adventure ผจญภัยไปในเกาะไดโนเสาร์ และปิรามิดแห่งอียิปต์ โซน Imagination ที่สร้างเสริมจินตนาการให้คุณหนูน้อยทั้งหลายด้วยตัวต่อเลโก้หลากหลายแบบ โซน Lego City ที่ให้เด็ก ๆ ได้ลองบังคับรถและเรือ เพื่อ ให้เรียนรูู้ด้วยตนเอง ถึงเวลานัดหมาย 
(อาหารเที่ยงอิสระเพื่อความสะดวกในการเล่นสวนสนุก)            
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท)ป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
20.00 น         ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina จากนั้นเข้าสู่ที่พัก MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรือเทียบเท่า 3  ดาว++
(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)
 

วันที่สาม          เมอร์ไลอ้อน - Universal Studio Singapore(ไม่รวมค่าบัตร) – คลากคีย์ (B/-/D)

07.00  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรกนำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ (ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล)
OPTIONAL !!! หากต้องการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจ้ง ณ
เวลาที่จองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง

***หากซื้อเพิ่มแล้วต้องการยกเลิก  ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี***
***(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด    ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์  หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย
โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาทำให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว
          โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!
          โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
          โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!  (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 39 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 29 SGD)
18.00 น.        ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
ค่ำ                    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
นำท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน 
(ไม่รวมค่าล่องเรือ ผู้ใหญ่ 25 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 15 SGD)
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก MOON HOTEL // Ibis Style Macpherson//Quality Hotel หรือเทียบเท่า 3  ดาว++ (บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)

วันที่สี่       วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  Fountain of Wealth – Garden by The Bay – Duty Free Shop-ถนนออร์ชาร์ด- สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
 • นำท่านแวะชม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree)
 
 
 
 
 
 
 
OPTIONAL TOUR
หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **
FLOWERS DOME CLOUD FOREST
Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย ฃเหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก
 
     
 
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย     นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 
รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
19.00 น.        ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
22.00 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868
23.30 น.        เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
***************************
 
 
หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจองก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

อัตราค่าบริการ
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
FEB-19
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1700-2025   TR868
2200-2330
22-25 FEB 2019 16,999.- -4,000.- 5,900.-
MAR-19
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1700-2025   TR868
2200-2330
14-17 MAR 2019 16,999.- -4,000.- 5,900.-
TR869
1700-2025   TR868
2200-2330
21-24 MAR 2019 16,999.- -4,000.- 5,900.-
APR-19
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1700-2025   TR868
2200-2330
5-8 APR 2019 17,999.- -4,000.- 5,900.-
TR869
1700-2025   TR868
2200-2330
11-14 APR 2019 17,999.- -4,000.- 5,900.-
TR869
1700-2025   TR868
2200-2330
12-15 APR 2019 17,999.- -4,000.- 5,900.-
TR869
1700-2025   TR868
2200-2330
13-16 APR 2019 17,999.- -4,000.- 5,900.-
TR869
1700-2025   TR868
2200-2330
18-21 APR 2019 16,999.- -4,000.- 5,900.-
TR869
1700-2025   TR868
2200-2330
25-28 APR 2019 16,999.- -4,000.- 5,900.-
MAY-19
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TR869
1700-2025   TR868
2200-2330
2-5 MAY 2019 16,999.- -4,000.- 5,900.-
TR869
1700-2025   TR868
2200-2330
9-12 MAY 2019 16,999.- -4,000.- 5,900.-
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)      ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                         ราคา 4,500 บาท
 
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จำหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) ***
Universal Express Pass (เครื่องเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน
Universal Express Unlimited Pass (ไม่จำกัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ5,000 บาท
พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
 
อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน
 2. (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
 1. ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****
 
 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
 4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 
 1. หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 2. ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 
 
 ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-02-07 16:49:22
โปรแกรมสิงคโปร์ราคาถูก

โปรแกรมสิงคโปร์ราคาถูก


โปรแกรมสิงคโปร์ราคาถูก

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียด

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!! By Thai Lion Air (SL)
ไฮไลท์ของรายการ
 • ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!
กุมภาพันธ์ 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
2-4 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
3-5 กุมภาพันธ์ 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
9-11 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
10-12 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
16-18 กุมภาพันธ์ 61
เทศกาลตรุษจีน
13,999.- 15,999.- -5,700.-
23-25 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
24-26 กุมภาพันธ์ 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
มีนาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
 
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 มีนาคม 61
วันมาฆบูชา
12,999.- 15,999.- -3,700.- 4,500.-
2-4 มีนาคม 61 12,999.- 15,999.- -3,700.-
8-10 มีนาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
9-11 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
10-12 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
11-13 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
16-18 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
17-19 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
  18-20 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  22-24 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  23-25 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  24-26 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  25-27 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  29-31 มีนาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-  
  30 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  31 มี.ค. – 2 เม.ย. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
เมษายน 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
6-8 เมษายน 61
วันจักรี
13,999.- 15,999.- -3,700.-
6-8 เมษายน 61
วันจักรี
13,999.- 15,999.- -3,700.-
11-13 เมษายน 61
วันสงกรานต์
13,999.- 15,999.- -3,700.-
12-14 เมษายน 61
วันสงกรานต์
14,999.- 16,999.- -3,700.-
12-14 เมษายน 61
วันสงกรานต์
14,999.- 16,999.- -3,700.-
13-15 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999.- 17,999.- -3,700.-
13-15 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999.- 17,999.- -3,700.-
14-16 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999.- 17,999.- -3,700.-
  15-17 เมษายน 61
วันสงกรานต์
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
  19-21 เมษายน 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-  
  20-22 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  21-23 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  22-24 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  26-28 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  27-29 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  28-30 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
30 เม.ย. - 2 พ.ค. 61
วันแรงงาน
13,999.- 15,999.- -3,700.-
พฤษภาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
4-6 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
5-7 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
6-8 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
10-12 พฤษภาคม 61 9,999.- 11,999.- -3,700.-
11-13 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
12-14 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
18-20 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
19-21 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
25-27 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
  26-28 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  27-29 พฤษภาคม 61
วันวิสาขบูชา
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
มิถุนายน 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
2-4 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
8-10 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
9-11 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
16-18 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
17-19 มิถุนายน 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
22-24 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
23-25 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
  29 มิ.ย - 1 ก.ค. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  30 มิ.ย - 2 ก.ค. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
กรกฎาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
6-8 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
7-9 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
13-15 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
14-16 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 กรกฎาคม 61 9,999.- 11,999.- -3,700.-
20-22 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
21-23 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
27-29 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10
13,999.- 15,999.- -3,700.-
28-30 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10
13,999.- 15,999.- -3,700.-
  28-30 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
สิงหาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
3-5 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
4-6 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
5-7 สิงหาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
11-13 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ
13,999.- 15,999.- -3,700.-
11-13 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ
13,999.- 15,999.- -3,700.-
17-19 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
18-20 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
24-26 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
25-27 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
  31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
กันยายน 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 กันยายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
2-4 กันยายน 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-
7-9 กันยายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
8-10 กันยายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
21-23 กันยายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
22-24 กันยายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
28-30 กันยายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
29 ก.ย.- 1 ต.ค. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
ตุลาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
4-6 ตุลาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,500.-
5-7 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
6-8 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
7-9 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
13-15 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13,999.- 15,999.- -3,700.-
13-15 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13,999.- 15,999.- -3,700.-
18-20 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
19-21 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-
20-22 ตุลาคม 61 12,999.- 14,999.- -3,700.-
  21-23 ตุลาคม 61
วันปิยมหาราช
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
  25-27 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  26-28 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  27-29 ตุลาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
 
 
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-02-05 16:25:25
โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์จัดหนัก

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์จัดหนัก


โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์จัดหนัก

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียด

One DD @ SINGAPORE SO SHIOK!!
By SINGAPORE AIRLINE (SQ)
บินหรู // นอนโรงแรม 3.5 ดาวกลางเมือง
HIGHLIGHT ของรายการ
 • ไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3.5 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
 
Jul-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
FREEDAY
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
FULLBOARD
พักเดี่ยว
SQ973
0945-1315
SQ978
1845-2010
1-3 JUL 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.-
7-9 JUL 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-
8-10 JUL 2017
วันอาสาฬหบูชา
16,555.- 18,555.- 4,900.-
14-16 JUL 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-
21-23 JUL 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-
29-31 JUL 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-
Aug-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
FREEDAY
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
FULLBOARD
พักเดี่ยว
SQ973
0945-1315
SQ978
1845-2010
4-6 AUG 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-
12-14 AUG 2017
วันแม่
16,555.- 18,555.- 4,900.-
18-20 AUG 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-
25-27 AUG 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-
 
 
Sep-17  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
FREEDAY
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
FULLBOARD
พักเดี่ยว  
SQ973
0945-1315
SQ978
1845-2010
1-3 SEP 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-  
8-10 SEP 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-  
15-17 SEP 2017
(Singapore Grand prix 2017)
 
16,555.-
18,555.-  
6,900.-
 
22-24 SEP 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-  
29 SEP-1 OCT 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-  
Oct-17  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
FREEDAY
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
FULLBOARD
พักเดี่ยว  
SQ973
0945-1315
SQ978
1845-2010
6-8 OCT 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-  
13-15 OCT 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.-  
20-22 OCT 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.-  
21-23 OCT 2017
วันปิยมหาราช
16,555.- 18,555.- 4,900.-  
27-29 OCT 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.-  
NOV-17  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
FREEDAY
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
FULLBOARD
พักเดี่ยว  
SQ973
0945-1315
SQ978
1845-2010
3-5 NOV 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-  
10-12 NOV 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-  
17-19 NOV 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-  
24-26 NOV 2017 14,555.- 16,555.- 4,900.-  
DEC-17  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
FREEDAY
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
FULLBOARD
พักเดี่ยว  
SQ973
0945-1315
SQ978
1845-2010
1-3 DEC 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.-  
2-4 DEC 2017 15,555.- 17,555.- 4,900.-  
9-11 DEC 2017
วันรัฐธรรมนูญ
16,555.- 18,555.- 4,900.-  
22-24 DEC 15,555.- 17,555.- 4,900.-  
29-31 DEC 16,555.- 18,555.- 4,900.-  
   
             
 
   เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 5,500 บาท
จอยแลนด์หักค่าตั๋วเครื่องบินออก ท่านละ 5,000 บาท
 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 
***ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 24 ช.ม. หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
  
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย
 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 
 1. หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 2. ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-27 15:49:23
ทัวร์สิงคโปร์ราคาพิเศษ

ทัวร์สิงคโปร์ราคาพิเศษ


ทัวร์สิงคโปร์ราคาพิเศษ

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียด

One DD @ SINGAPORE SO SHIOK!!
By Thai Lion Air (SL)
HIGHLIGHT ของรายการ
 • ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!
อัตราค่าบริการ
 
กรกฎาคม 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 กรกฏาคม 60 10,999.-
9,999.-
12,999.-
11,999.-
 
-3,700.- 4,500.-
8-10 กรกฏาคม 60
วันอาสาฬหบูชา
12,999.- 14,999.- -5,700.-
FD359
0700-1030
FD350
2035-2205
9-11 กรกฏาคม 60 13,999.- 15,999.- -5,700.-
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
14-16 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
27-29 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -2,700.-
28-30 กรกฏาคม 60 11,999.- 13,999.- -3,700.-
29-31 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -2,700.-
สิงหาคม 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
4-6 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
5-7 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
12-14 สิงหาคม 60
วันแม่ บัส1
13,999.- 15,999.- -5,700.-
12-14 สิงหาคม 60
วันแม่ บัส2
13,999.- 15,999.- -5,700.-
18-20 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
19-21 สิงหาคม 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
25-27 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
26-28 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
กันยายน 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
8-10 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
9-11 กันยายน 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
22-24 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
23-25 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
29กันยายน-1ตุลาคม 10,999.- 12,999.- -3,700.-
30กันยายน-2ตุลาคม 10,999.- 12,999.- -3,700.-
ตุลาคม 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
6-8 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
7-9 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
8-10 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
12-14 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
13-15 ตุลาคม 60 11,999.- 13,999.- -3,700.-
14-16 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
20-22 ตุลาคม 60
วันปิยมหาราช
13,555.- 15,555.- -3,700.-
21-23 ตุลาคม 60
วันปิยมหาราช บัส1
13,999.- 15,999.- -5,700.-
21-23 ตุลาคม 60
วันปิยมหาราช บัส2
13,999.- 15,999.- -5,700.-
26-28 ตุลาคม 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
27-29 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
28-30 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 3,000 บาท 
*พีเรียดราคาโปรโมชั่น 9,999.- /11,999.-ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ *
 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 4,000 บาท
ช่วงเทศกาล มัดจำท่านละ 7,000 บาท  
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 
***ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 24 ช.ม. หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย
 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 
 1. หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 2. ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-27 15:25:07
ทัวร์สิงคโปร์ ครบสูตร SQ

ทัวร์สิงคโปร์ ครบสูตร SQ


ทัวร์สิงคโปร์ ครบสูตร SQ

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียด

สิงคโปร์ ครบสูตร 3วัน 2คืน โดยสายการบิน
SINGAPORE AIRLINE (SQ) สายการบินระดับโลก
ไฮไลท์ของการเดินทาง
***   รวมค่าบัตร
ขึ้นชมวิวชั้น 57 ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์
***   รวมค่าบัตร  ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
***   ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonderful Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์
***   เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์
***   ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
***   ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
***   
พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวเต็ม ทำเลดี / Free WIFI
***พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee***
***พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa***
อัตราค่าบริการ
 Apr-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ พักเดี่ยว
  21-23 APR 2017 17,999.- -7,000 5,900.-
22-24 APR 2017 19,999.- -7,000 5,900.-
29 APR-1 MAY 2017
วันแรงงาน
19,999.- -7,000 5,900.-
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
 
ไม่รวมบัตรยูนิเวอร์แซลโปรดหักค่าตั๋ว 1500 บาท/ท่าน
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***           
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียง ราคาเท่าผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท


อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


 
 
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-04-08 18:09:15
ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK SL

ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK SL


ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK SL

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียด

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!
By Thai Lion Air (SL)
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ
 • ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
อัตราค่าบริการ
 
เมษายน 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
14-16 เมษายน 60
วันสงกรานต์ บัส2
14,999.- 16,999.- -5,700.-
15-17 เมษายน 60
วันสงกรานต์
12,999.- 14,999.- -5,700.-
FD359
0700-1030
FD350
2035-2205
15-17 เมษายน 60
วันสงกรานต์
13,999.- 15,999.- -5,700.-
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
21-23 เมษายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
22-24 เมษายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
28-30 เมษายน 60
วันแรงงาน
13,555.- 15,555.- -5,700.-
29เมษายน-1พฤษภาคม
วันแรงงาน
13,999.- 15,999.- -5,700.-
FD359
0700-1030
FD350
2035-2205
29เมษายน-1พฤษภาคม
วันแรงงาน
14,999.- 16.999.- -5,700.- 4,500.-
พฤษภาคม 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030
FD350
2035-2205
5-7 พฤษภาคม 60
วันฉัตรมงคล
13,999.- 15.999.- -5,700.- 4,500.-
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
5-7 พฤษภาคม 60
วันฉัตรมงคล บัส1
13,999.- 15.999.- -5,700.-
5-7 พฤษภาคม 60
วันฉัตรมงคล บัส2
13,999.- 15.999.- -5,700.-
6-8 พฤษภาคม 60
วันฉัตรมงคล
13,999.- 15,999.- -5,700.-
12-14 พฤษภาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
13-15 พฤษภาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
19-21 พฤษภาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
20-22 พฤษภาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
26-28 พฤษภาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
27-29 พฤษภาคม 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
มิถุนายน 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
2-4 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
3-5 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
9-11 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
10-12 มิถุนายน 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
16-18 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
17-19 มิถุนายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
30มิถุนายน-2กรกฎาคม 10,999.- 12,999.- -3,700.-
กรกฎาคม 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
8-10 กรกฏาคม 60
บัส1
13,999.- 15,999.- -5,700.-
8-10 กรกฏาคม 60
บัส2
13,999.- 15,999.- -5,700.-
FD359
0700-1030
FD350
2035-2205
9-11 กรกฏาคม 60 13,999.- 15,999.- -5,700.-
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
14-16 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
21-23 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
22-24 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
28-30 กรกฏาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
29-31 กรกฏาคม 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
สิงหาคม 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
4-6 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
5-7 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
12-14 สิงหาคม 60
วันแม่ บัส1
13,999.- 15,999.- -5,700.-
12-14 สิงหาคม 60
วันแม่ บัส2
13,999.- 15,999.- -5,700.-
18-20 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
19-21 สิงหาคม 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
25-27 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
26-28 สิงหาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
กันยายน 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
1-3 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
2-4 กันยายน 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
8-10 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
9-11 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
16-18 กันยายน 60
(Formula1)
11,999.- 13,999.- -3,700.-
22-24 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
23-25 กันยายน 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
29กันยายน-1ตุลาคม 10,999.- 12,999.- -3,700.-
30กันยายน-2ตุลาคม 10,999.- 12,999.- -3,700.-
ตุลาคม 2560
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
SL100
0815-1120

/////
SL105
2030-2130
6-8 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-
7-9 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
8-10 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
12-14 ตุลาคม 60 9,999.- 11,999.- -2,700.-
13-15 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
14-16 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
15-17 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
20-22 ตุลาคม 60
วันปิยมหาราช
13,555.- 15,555.- -3,700.-
21-23 ตุลาคม 60
วันปิยมหาราช บัส1
13,999.- 15,999.- -5,700.-
21-23 ตุลาคม 60
วันปิยมหาราช บัส2
13,999.- 15,999.- -5,700.-
27-29 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
28-30 ตุลาคม 60 10,999.- 12,999.- -3,700.-
 
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
 

ไม่รวมบัตรยูนิเวอร์แซลโปรดหักค่าตั๋ว 1500 บาท/ท่าน
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***           
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียง ราคาเท่าผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท


อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-04-08 17:55:30
ทัวร์สิงคโปร์ Awesome TZ

ทัวร์สิงคโปร์ Awesome TZ


ทัวร์สิงคโปร์ Awesome TZ

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

รายละเอียด

เครื่องลำใหญ่บินบ่าย – กลับดึก
   3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Scoot Airline (TZ)
ไฮไลท์ของการเดินทาง
***   นั่ง
Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง
***   ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
***   รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน
***   ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
***   เข้าชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสิงคโปร์
***   ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
***   เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก
***   พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee
พิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay 
พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว สะอาดปลอดภัย / มี WIFI
***ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย***
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!
อัตราค่าบริการ
APR-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TZ291
1550-1915
  TZ292
2200-2330

 
11-13 APR 2017 11,555 13,555 -4,000. 4,900.-
12-14 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์
บัส1
12,555 14,555 -4,000. 4,900.-
12-14 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์
บัส2
12,555 14,555 -4,000. 4,900.-
13-15 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์ บัส1
12,955 14,955 -4,000. 4,900.-
13-15 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์ บัส2
13,955 15,955 -4,000. 4,900.-
14-16 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์ บัส1
12,955 14,955 -4,000. 4,900.-
14-16 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์ บัส2
13,955 15,955 -4,000. 4,900.-
15-17 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์
11,955 13,955 -4,000. 4,900.-
21-23 APR 2017 10,955 12,955 -4,000. 4,900.-
22-24 APR 2017 10,955 12,955 -4,000. 4,900.-
             
 
MAY-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TZ291
1550-1915
  TZ292
2200-2330
5-7 MAY 2017
วันหยุดฉัตรมงคล บัส1
11,955.- 13,955 -4,000. 4,900.-
5-7 MAY 2017
วันหยุดฉัตรมงคล บัส2
11,955.- 13,955 -4,000. 4,900.-
JUL-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TZ291
1550-1915
  TZ292
2200-2330
8-10 JUL 2017
วันอาสาฬหบูชา
บัส1
11,955.- 13,955 -4,000. 4,900.-
8-10 JUL 2017
วันอาสาฬหบูชา
บัส2
12,955.- 14,955 -4,000. 4,900.-
AUG-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TZ291
1550-1915
  TZ292
2200-2330
12-14 AUG 2017
วันแม่
บัส1
11,955.- 13,955 -4,000. 4,900.-
12-14 AUG 2017
วันแม่
บัส1
12,955.- 14,955 -4,000. 4,900.-
OCT-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TZ291
1550-1915
  TZ292
2200-2330
14-16 OCT 2017 10,955.- 12,955.- -4,000. 4,900.-
20-22 OCT 2017
วันปิยมหาราช
11,955.- 13,955.- -4,000. 4,900.-
21-23 OCT 2017
วันปิยมหาราช บัส1
12,955.- 14,955.- -4,000. 4,900.-
21-23 OCT 2017
วันปิยมหาราช บัส2
12,955.- 14,955.- -4,000. 4,900.-
             
 
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
 
ไม่รวมบัตรยูนิเวอร์แซลโปรดหักค่าตั๋ว 1500 บาท/ท่าน
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียง ราคาเท่าผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท

อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-04-08 17:43:08