oneddtour.com=> ทัวร์ลาว -> หลวงพระบาง4ดาวบินPG


หลวงพระบาง4ดาวบินPG

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1564 คน

หลวงพระบาง4ดาวบินPG


รายละเอียด

หลวงพระบาง4ดาวบินPG

ราคา : ผู้ใหญ่ 11,900 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง พัก 4 ดาว
วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน PG

 
พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง+ฟรีชุดสะบายดี
จุดเด่นของโปรแกรม
«   ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
«   นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
«   วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
«   ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
«   นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่  และ ถ้ำติ่ง
«   วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
«   เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
«   พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
 
รับชุดสะบายดีท่านละ 1 ชุด (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี)
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ราคา ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน PG
  เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
  22 เม.ย.60 24 เม.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  20 พ.ค.60 22 พ.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  27 พ.ค.60 29 พ.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  3 มิ.ย.60 5 มิ.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  10 มิ.ย.60 12 มิ.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  17 มิ.ย.60 19 มิ.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  24 มิ.ย.60 26 มิ.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  1 ก.ค.60 3 ก.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  15 ก.ค.60 17 ก.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  22 ก.ค.60 24 ก.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  29 ก.ค.60 31 ก.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  5 ส.ค.60 7 ส.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  19 ส.ค.60 21 ส.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  26 ส.ค.60 28 ส.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  2 ก.ย.60 4 ก.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  9 ก.ย.60 11 ก.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  16 ก.ย.60 18 ก.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  23 ก.ย.60 25 ก.ย.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
  30 ก.ย.60 2 ต.ค.60 25 11,900 11,500 10,900 3,000
               
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 
   เมื่อวันที่ : 2017-04-07 16:01:08


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน