oneddtour.com=> ทัวร์ในประเทศ -> โปรแกรมดำน้ำทะเลสวยใกล้กรุงเทพราคาดี๊ดี


โปรแกรมดำน้ำทะเลสวยใกล้กรุงเทพราคาดี๊ดี

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1722 คน

โปรแกรมดำน้ำทะเลสวยใกล้กรุงเทพราคาดี๊ดี


รายละเอียด

โปรแกรมดำน้ำทะเลสวยใกล้กรุงเทพราคาดี๊ดี

ราคา : 2,999฿ .-

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

 ชุมพร  ด่านแรกของจังหวัดทางภาคใต้ทั้งหมดและอีกทั้งยังเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึ่งผู้คนส่วนมากมักจะมองผ่านและไม่เห็นความสำคัญ โดยเฉพาะ ธรรมชาติใต้ทะเล  ซึ่งยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก  
ประจวบคีรีขันธ์  ความสวยงามของทะเลไม่เป็นรองใคร ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง  สนุกสนานกับมัคคุเทศก์อารมณ์ดี
ออกเดินทาง      4 - 6 พ.ค. 2561 เพียงท่านละ 2,999   บาท
วันที่หนึ่ง      กรุงเทพฯ-ระนอง
20.00 น.            พร้อมกันที่  สวนลุมพีนี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่จากโคล่าทัวร์
21.00 น.            โดยสารรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ มุ่งหน้าสู่ จ. ระนอง
วันที่สอง        ท่องทะเลชุมพร-กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์-จุดชมวิวเขาเจ้าเมือง
07.00 น.              อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัด ชุมพร รับประทานอาหารเช้า(1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น.             ลงเรือเพื่อชมความงามของโลกใต้ทะเลที่ กาะลังกาจิว  ซึ่งเป็นจุดที่เราจะลงดำน้ำและเป็นจุดที่งดงามยิ่ง นัก  เกาะทองหลาง  ด้านหน้าของ                   เกาะภาพของหมู่ปลาหลากสีสันที่แหวกว่ายไปมาท่ามกลางหมู่ปะการังและดอกไม้ทะเล ขนาดใหญ่
12.30 น.            รับประทานอาหารกลางวัน(2) แบบปิคนิคบนเรือ
บ่าย                ออกเดินทางสู่ เกาะมัตรา หน้าชายหาดแนวปะการังแข็ง และบนเกาะยังเป็นที่อยู่ ของปูไก่ ได้เวลาเดินทางกลับฝั่ง  จากนั้น นำท่านสักการะ                            กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวเขาเจ้าเมือง  ท่านจะเห็นทัศนียภาพของท้องทะเลชุมพรได้อย่างสวยงาม
18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ(3)ที่ สวนอาหารภารดรภาพ(ริมทะเล)แล้วนำท่านเข้าที่พัก
                   (โรงแรมเพื่อนใจ หรือ  เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
 
วันที่สาม          ชุมพร-ท่องทะเลประจวบ-เพชรบุรี-กรุงเทพฯ
06.00 น.                           รับประทานอาหารเช้า(4)ที่ ห้องอาหารของทางโรงแรม แล้วเดินทางสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะทะลุ เกาะที่มีรูโหว่ตรงทางเหนือของเกาะ เชิญท่านสัมผัสโลกใต้ทะเล ดำน้ำชมปะการังที่  เกาะสิงห์  เกาะสังข์ ชมดอกไม้ทะเลที่มีความสมบูรณ์ และปลา  เช่น ปลาการ์ตูน, ฯลฯ จนได้ แล้วเดินทางสู่  ท่าเรือ  อาบน้ำเปลี่ยนชุดเดินทาง
12.00 น.                           รับประทานอาหารกลางวัน(5)ปิกนิก แล้วกลับกรุงเทพฯ 
18.00 น.             รับประทานอาหารค่ำอิสระ พร้อมซื้อของฝากกลับบ้าน
23.30 น.                           เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ.........
หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
 
4 - 6 พ.ค. 2561 ท่านละ 2,999 บาท ค่าทิปท่านละ 300 บาท

อัตรานี้รวม     
- รถปรับอากาศ  
- เรือยนต์นำเที่ยว ทะเลชุมพร ทะเลประจวบ
- อาหารตามรายการที่ระบุ
-  เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- ที่พัก ระนอง พัก โรงแรมไอเฟล หรือเทียบเท่า 1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
- ที่พัก  ชุมพร พัก โรงแรมเพื่อนใจ หรือเทียบเท่า 2 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)
- วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
- มัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

อัตรานี้ไม่รวม     
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด        
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
- ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม                     
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ 300 ต่อท่าน ต่อทริป
 
เงื่อนไขการชำระเงิน         
มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน
หมายเหตุ                                รายการท่องเที่ยวไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ทุกกรณี  เมื่อวันที่ : 2018-04-11 16:02:51


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน