oneddtour.com=> ทัวร์ พม่า -> ทัวร์พม่า5ดาวบินSL


ทัวร์พม่า5ดาวบินSL

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 2037 คน

ทัวร์พม่า5ดาวบินSL


รายละเอียด

ทัวร์พม่า5ดาวบินSL

ราคา : ผู้ใหญ่ 12,900 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์ พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักชาเตรียม 5 ดาว
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ขอพรเทพทันใจ
MELIA YANGON HOTEL  เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด
 บินไลอ้อน พักชาเตรียม 5 ดาว+พิเศษ เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา
 จุดเด่นของโปรแกรม
«      ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 
«      สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์
«      สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นมัสการพระนอนตาหวาน
«      ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
«      ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
«      อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
«      เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พัก MELIA or CHATRIUM ระดับ 5 ดาว
«      แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)
รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
 
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน บินไทยไลอ้อนแอร์
MELIA YANGON OR CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL YANGON 5*
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
12 เม.ย.60 14 เม.ย.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
13 เม.ย.60 15 เม.ย.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
14 เม.ย.60 16 เม.ย.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
15 เม.ย.60 17 เม.ย.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
21 เม.ย.60 23 เม.ย.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
22 เม.ย.60 24 เม.ย.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
28 เม.ย.60 30 เม.ย.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
29 เม.ย.60 1 พ.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
5 พ.ค.60 7 พ.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
6 พ.ค.60 8 พ.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
10 พ.ค.60 12 พ.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
11 พ.ค.60 13 พ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
12 พ.ค.60 14 พ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
13 พ.ค.60 15 พ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
19 พ.ค.60 21 พ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
20 พ.ค.60 22 พ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
26 พ.ค.60 28 พ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
27 พ.ค.60 29 พ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
2 มิ.ย.60 4 มิ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
3 มิ.ย.60 5 มิ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
9 มิ.ย.60 11 มิ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
10 มิ.ย.60 12 มิ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
16 มิ.ย.60 18 มิ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
17 มิ.ย.60 19 มิ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
23 มิ.ย.60 25 มิ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
24 มิ.ย.60 26 มิ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
30 มิ.ย.60 2 ก.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
1 ก.ค.60 3 ก.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
7 ก.ค.60 9 ก.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
8 ก.ค.60 10 ก.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
9 ก.ค.60 11 ก.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
14 ก.ค.60 16 ก.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
15 ก.ค.60 17 ก.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
21 ก.ค.60 23 ก.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
22 ก.ค.60 24 ก.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
28 ก.ค.60 30 ก.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
29 ก.ค.60 31 ก.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
4 ส.ค.60 6 ส.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
5 ส.ค.60 7 ส.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
11 ส.ค.60 13 ส.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
12 ส.ค.60 14 ส.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
13 ส.ค.60 15 ส.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000
18 ส.ค.60 20 ส.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
19 ส.ค.60 21 ส.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
25 ส.ค.60 27 ส.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
26 ส.ค.60 28 ส.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
1 ก.ย.60 3 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
2 ก.ย.60 4 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
9 ก.ย.60 11 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
15 ก.ย.60 17 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
16 ก.ย.60 18 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
23 ก.ย.60 25 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000
 
 

 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150บาท/วัน/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีกทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท**
 
   เมื่อวันที่ : 2017-04-07 15:22:51


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน