oneddtour.com=> ทัวร์ในประเทศ -> กระบี่ตรังราคาพิเศษ


กระบี่ตรังราคาพิเศษ

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1527 คน

กระบี่ตรังราคาพิเศษ


รายละเอียด

กระบี่ตรังราคาพิเศษ

ราคา : 4999฿ .-

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

วันแรก       กรุงเทพฯ-กระบี่
18.00น.              พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่โคล่าทัวร์
19.00น.              เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง รับประทานอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย...( พักค้างคืนบนรถ )
วันที่สอง     กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่
06.00 น.             รับประทานอาหารเช้า(2) ณห้องอาหารของโรงแรม
07.00  น.            นำท่านท่องทะเลกระบี่สู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบี่ ที่มีความงามแปลกตา ด้านหน้ามีเกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อย แวะชม เกาะปอดะใน หรือ  เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน เกาะทัพ เกาะหม้อ รอบ ๆ เกาะยังมีแนวปะการังสวยมากและฝูงปลาการ์ตูน สีสันสวยงามแหวกว่ายอยู่รอบตัว
12.00น.              รับประทานอาหารกลางวัน(3) ปิกนิก แล้วเดินทางสู่ เกาะไก่ ใต้ทะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน แล้วเดินทางสู่ อ่าวพระนาง เรือจะลัดเลาะผ่านป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถ้ำพระนาง ที่มีชื่อเสียงด้านหน้าคือ ชายหาดแล้ว
19.00 น.             รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ ก้อยกุลา
                            หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย
                                ( พัก ที่โรงแรมเวียงทองหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 – 3  ท่าน ห้องพักปรับอากาศ )
วันที่สาม     ตรัง-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน- เกาะม้า
07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
09.30 น.           ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิว-ทิวทัศน์ธรรมชาติของ ทะเลตรัง ฝั่งอันดามัน ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือมุ่งสู่เกาะกระดาน ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลา ที่มาคอยต้อนรับ พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัน(6) 
13.00 น.           เดินทางมุ่งสู่ เกาะมุกชมความงามของ ถ้ำมรกต(Unseen in Thailand) อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามันร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน
14.30  น.          ถึง เกาะไหง- เกาะม้า สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และสัตว์ทะเลนานาชนิด 
16.00  น.          เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ปากเมง 
17.00  น.          รับประทานอาหารค่ำ(7)ภัตตาคาร สุวิมล
19.00  น.           เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
(พักที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน)
วันที่สี่         ล่องเรือชมถ้ำเล-สุราษฎร์ธานี
07.00  น.           รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น.              นำท่านลงเรือชม ถ้ำเล  ซึ่งเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ที่เรือสามารถลอดผ่านได้ ภายในถ้าลอดนั้นมากมายไปด้วยหินงอกหินย้อย  ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ
12.00น.              รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ครัวนาพญา
                            ระหว่างทางแวะซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น เค้กเมืองตรัง
19.00   น.           รับประทานอาหารค่ำ (10)ที่  พลับพลาซีฟู๊ด จ.สุราษฎร์ธานี  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ( พักค้างคืนบนรถ )    
วันห้า         กรุงเทพฯ
05.30น.              เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
  หมายเหตุ         รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
กำหนด เดินทาง   
5-9 เม.ย. , 12-16 เม.ย. , 4-8 พ.ค. 61
ราคาท่านละ 4,999 บาท (พักเดี่ยว 1,999 บาท)
(ไม่มีราคาเด็ก)
 สิ่งของที่ควรนำติดตัว   ยาประจำตัว, ครีมกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ฟิมล์, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รักธรรมชาติ
 อัตรานี้รวม   
 
การคืนบัตรเดินทาง
 - แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
 - ก่อนเดินทาง 15 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ
 - แจ้งภายใน 15 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงินทุกกรณี
 

อัตรานี่รวม
1  รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ หรือ รถตู้ปรับอากาศa  เรือยนต์นำเที่ยวทะเลกระบี่ ทะเลตรัง
2   ที่พักที่  2 คืน  ตามโปรแกรม 
3  อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
4  มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่  
5  ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม  
rค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ , 
rภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
rค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ    500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  เมื่อวันที่ : 2018-04-11 14:44:20


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน