oneddtour.com=> ทัวร์ญี่ปุ่น -> โปรแกรมโตเกียวสุกี้แห้ง


โปรแกรมโตเกียวสุกี้แห้ง

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1429 คน

โปรแกรมโตเกียวสุกี้แห้ง


รายละเอียด

โปรแกรมโตเกียวสุกี้แห้ง

ราคา : เริ่มต้น 20,888 .-

ประเภท : ทัวร์ญี่ปุ่น

ละลานตาทุ่งดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ
ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุ และ โอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่
พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป*
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1
02-06 มิถุนายน 2561 21,888.- 7,900.- 1
04-08 มิถุนายน 2561 20,888.- 7,900.- 1
08-12 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
10-14 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
12-16 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
16-20 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
18-22 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
22-26 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
24-28 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
26-30 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.- 1
30 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.- 1
02-06 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
04-08 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
06-10 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
08-12 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
10-14 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
12-16 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
14-18 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
16-20 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
18-22 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
20-24 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
22-26 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900.- 1
24-28 กรกฎาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
26-30 กรกฎาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1
02-06 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
04-08 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
06-10 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
08-12 สิงหาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1
10-14 สิงหาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1
12-16 สิงหาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1
14-18 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
16-20 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
18-22 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
20-24 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
22-26 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
24-28 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
26-30 สิงหาคม 2561 25,888.- 7,900.- 1
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561 25,888.- 7,900.- 1
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2561 25,888.- 7,900.- 1
02-06 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
04-08 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
06-10 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
08-12 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
10-14 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
12-16 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
14-18 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
16-20 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
18-22 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
20-24 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
22-26 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
24-28 กันยายน 2561 23,888.- 7,900.- 1
 


 
วันแรก            กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง
 
20.30 น.      พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ                       คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.45 น.      เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ                     3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
วันที่สอง          สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 08.00 น.      เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย                       2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด
                     จำพวกเนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่                      กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายใน                            ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
                    ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้า                      สุดของวัด ที่มีชื่อว่า  ประตูฟ้าคำรณ และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้
                    ของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของ                        ฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ                            หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อ  วัน                      ที่ 22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร                        และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้า
                    สุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ที่เรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 87.5 ไร่ มีดอกไม้หลายพันธุ์ ที่ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมตลอดทั้งปี ภายในสวนนอกจากทุ่งกว้างแล้วนั้นยังมีดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ เพื่อที่ว่าหากวันใดที่มีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไม้ในร่มได้ ไฮไลท์!!! น้ำตกเมียวจิน น้ำตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีกังหันและ มุมถ่ายรูปให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ทางสวนมีตารางบอกช่วงเวลาดอกไม้บาน ว่าช่วงไหนมีดอกไม้อะไรให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ (ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี้,แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้, เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เป็นต้น)
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2)
ที่พัก                FUJISAN RESORT HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่สาม          ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) นำท่านสู่ สวนไคราคุเอน (Kairakuen  Garden) ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดของ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1842 เป็นสวนพฤกษชาติสไตล์ญี่ปุ่นที่จัดว่าเป็นหนึ่งในสามสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น สามารถเดินชมได้ตลอดปีเพราะจะมีการเปลี่ยนต้นไม้ให้เข้ากับฤดู ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิจะมีการจัดเทศกาลดอกบ๊วยที่มีชื่อเสียงมาก ภายในสวนมีต้นบ๊วยปลูกไว้มากว่า 3,000 ต้น นอกจากต้นบ๊วยแล้ว ยังมีป่าไผ่ ไม้ซีดาร์ และโคบุนเต อาคารสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเซนบะ เปิดให้เข้าชมศึกษาข้อมูลต่างๆ พักผ่อนหย่อนใจ และสามารถเห็นมุมมองที่ดีที่สุดของสวนได้จากชั้นบน
นำท่านนมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว ไฮไลท์!!! ของที่นี่มิได้เป็นเพียงที่สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปั้นและขึ้นไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็น วิวในมุมด้านกว้างได้ ทั้งหมด บนชั้นนี้จะมีกระจกที่เป็นช่องหน้าต่างอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วย จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ณ AMI PREMIUM OUTLET ซึ่งภายในมี 100 ร้านค้าของแบรนด์ที่มีคุณภาพ จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่จะทำให้ท่านพอใจและมีความสุขไปกับการช้อปปิ้งสินค้า การออกแบบคอนเซ็ปต์ของเอ้าท์เล็ทแห่งนี้ คือ เป็นเมืองชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา ท่านจะรู้สึกสนุกไปกับการเดินช้อปปิ้งและยังมีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบให้ท่านเดินเลือกซื้อเลือกหาสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก                Tsukuba Onsen Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่              เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาวาระ เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน  มีชื่อเรียกว่า เอโดะน้อย Little Edo ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ ระหว่างคลองจะเชื่อมต่อด้วยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท์!!! สะพานจาจา หรือ สะพานโทโยฮาชิ ซึ่งจะมีน้ำไหลออกมาจากสะพานทั้งสองด้านคล้ายน้ำตก ใกล้ๆกับสะพานจาจา เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อิโนะทาดาทากะและบ้านพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะ คือผู้ที่บุกเบิกประเทศญี่ปุ่น สร้างแผนที่ที่แม่นยำในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑ์จึงจัดแสดงผลงาน และเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการทำงานของเขา พร้อมคำอธิบายภาษาอังกฤษ อิสระให้ท่านชมเมืองซาวาระตามอัธยาศัย
เที่ยง               อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างเช่น กันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่ กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี้ นำท่านอิสระ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก                NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า            สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
09.15 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
13.45 น.        เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 9,000 บาท จากราคาทัวร์
 
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
   เมื่อวันที่ : 2018-04-04 17:46:24


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน