oneddtour.com=> ยุโรป -> WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน


WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1656 คน

WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน


รายละเอียด

WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน

ราคา : เริ่มต้น59,990฿ .-

ประเภท : ยุโรป

WONDER EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค ฮังการี 8วัน 5คืน
โปรโมชั่นสุดคุ้ม!!! บินตรง เที่ยวครบ 4ประเทศ
เยอรมัน        เมืองโฮเอินชวังเกา ชมต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราดิสนีย์แลนด์ ปราสาทนอยชวานสไตน์
ออสเตรีย      อินส์บรุค (Innsbruck) ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค
                   ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music
                   ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
                   เวียนนา ชมความงดงาม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace)ที่ประทับของราชวงศ์ฮับสเบิร์ก
เชค             เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เปรียบดังเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
                   กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) อลังการสวยงาม
                   คุทนา โฮรา เมืองธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่มรดกโลก ชมโบสถ์เซนต์บาร์บาราสไตล์โกธิค
ฮังการี          ดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบเป็นเมืองงดงามติดอันดับโลก ล่องเรือแม่น้ำดานูบชมความงามของเมือง
 
พักออสเตรีย 3คืน เชค 1คืน ฮังการี 1คืน
เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) สะสมไมล์ได้ 50%
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่านไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
18 -25 พฤษภาคม 61 59,900 ไม่มีราคาเด็ก
Infant ไม่เกิน 2 ขวบ 15,000 บาท
12,500 25  
4 - 11 มิถุนายน 61 59,900 12,500 25  
22 - 29 มิถุนายน 61 59,900 12,500 25  
 
**ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว**
ที่หนึ่ง         กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                                                           
21.30 น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน  D เคาน์เตอร์
                 สายการบินไทย  (TG) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้าน       เอกสารติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
 
 
วันที่สอง         ท่าอากาศยานมิวนิก เยอรมัน – เมืองโฮเอินชวังเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองอินส์บรูค –  ย่านเมืองเก่า Old Town Innsbruck – หลังคาทองคำ ä อาหารเที่ยง,เย็น
 
00.50 น.      ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานมิวนิก สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG924
07.05 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิวนิก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมงและช่วงฤดูหนาวจะ 6ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเอินชวังเกา (Hohenschwangau) (ระยะทาง156 กม./2.30ช.ม.) เมืองเล็กๆที่ สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรียเพื่อนำท่านเข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นำชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยายซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่2หรือเจ้าชายหงส์ขาวชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ดวากเนอร์เป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าปราสาทแล้ว)
เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) เมนูอาหารท้องถิ่น
บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 114ก.ม./1.30ช.ม.) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทิโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ นำท่านเดินชม เมืองเก่า Old Town Innsbruck มีตึกอาคารเก่าแก่ ร้านค้าหลากหลายประเภท นำท่านไปชมและถ่ายรูป หลังคาทองคำ(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล นำท่านเดินชมเมืองเดินสู่ถนนสายหลักของเมืองคือ มาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ (Maria Theresien Strasse) มีอาคารสไตล์บารอคที่แสนงดงาม ยังคงได้รับการรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม ตึกอาคารสีลูกกวาดพาสเทลนั้นเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักเดินทางอย่างเราต้องหยุดเก็บภาพเป็นที่ระลึกตลอดเวลา ท่านสมารถนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรือสามารถเลือกซื้อแฮมชีทที่ขึ้นชื่อเป็นของฝากคนทางบ้านได้ และท่านที่ชื่นชอบ คริสตัลสวารอฟสกี้ Swarovski สามารถเลือกซื้อได้ที่เมืองนี้อีกด้วยซึ้งต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองนี้ด้วย
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) เมนูอาหารจีน ที่พัก: Ramada Innsbruck Tivoli 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
                    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
 
วันที่สาม        อินส์บรูค – ฮัลล์สตัทท์ Hallstatt – ซาลซ์บูร์ก Salzburg – สวนมิราเบล – ย่านเมืองเก่า Old Town  
                   อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่3)
นำท่านออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง248ก.ม./ 3.30 ชม.)  ตลอดเส้นทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย มีเนินภูเขาหญ้าสลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำชม หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในออสเตรียอยู่ในเขตซาลซกัมเมอร์กุท (Salzkammergut) เขตที่มีภูเขาและมีทะเลสาบมากมายถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกับเมืองน้อยน่ารัก หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) เมนูอาหารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทาง72ก.ม./ 1 ชม.)  เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของออสเตรียด้วย ตัวเมืองแบ่งเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งเมืองใหม่และฝั่งเมืองเก่า โดยมีแม่น้ำซาลซัค (Salzach)ไหลผ่านกลางเมืองและมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ บริเวณเมืองเก่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสาท(Wolfgang AmadeusMozart)และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลลีวูด นำท่านชมสวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจ จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า Old Town และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ให้ท่านถ่ายรูป ต่อจากนั้นนำท่านถ่ายรูป บ้านเลขที่ 9 ถนน Getreidegasse  บ้านสีเหลืองเลขที่ 9 เป็นสถานที่ที่โมสาร์ทเกิด เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาเขาย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่ไกลจากกันเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) คือจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใจกลางย่านเมืองเก่าอยู่ใกล้มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก มีน้ำพุสไตล์บาโรก เป็นจุดเด่นของบริเวณนี้ ให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดินถ่ายรูป มหาวิหารของซาลบูร์ก (Salzburg Cathedral) ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมืองเดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ทซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึ้นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์ เมืองนี้จะเต็มไปด้วยโมสาร์ทไปหมด อย่างช็อกโกแลต ของที่ระลึกนับร้อยชนิดก็เป็นตรารูปโมสาร์ทเกือบทั้งหมด
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) เมนูอาหารจีน ที่พัก: Star Inn Airport*3 หรือระดับใกล้เคียงกัน
                (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่           ซาลซ์บูร์ก - เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ปราก – ย่านเมืองเก่า - ศาลาเทศบาลเมืองเก่า -   นาฬิกาดาราศาสตร์     อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง216 กม./3ชม.) นำชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 (World Heritage) ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นำท่านถ่ายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov)  (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ตรงบริเวณคุ้งน้ำฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square ถ่ายรูปโบสถ์เก่ากลางเมือง St.V itus’sChurch จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมบริเวณย่านเมืองเก่า ชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) เมนูอาหารจีน 
บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (ระยะทาง175 กม./2.30ชม.) เมืองหลวงของเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา (Vltava River) ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปรากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก นำท่านเดินชม เมืองเก่า Old Town ย่านเมืองเก่าที่บรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเต็มไปด้วยผู้คนและร้านขายของนานาชนิด ให้ท่านถ่ายรูป ศาลาเทศบาลเมืองเก่า Municipal House เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญในการเจรจาตกลงให้สลายประเทศเชโกสโลวาเกียแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเทศใหม่คือสาธารณรัฐเชคและสาธารณรัฐสโลวัก (สโลวาเกีย)เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 โดยมีนายวาคลัฟ ฮาเวลได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรก ย่านนี้มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝากที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ อาทิเช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ 
เย็น               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เมนูอาหารท้องถิ่นหลังอาหารเย็น นำท่านเดินทางเข้าที่พักที่พัก:  International Prague Hotel 4*หรือระดับใกล้เคียง(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า           ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ลส์ – เมืองคุทนา โฮรา –  โบสถ์เซนต์บาร์บารา – เวียนนา    
อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

 
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9)
                   นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทแห่งกรุงปราก ปราสาทที่ใหญํที่สุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทนี้ตั้งอยูํบนเนินเขาริมฝั่งแมํน้ําวัลตาวา ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแหํงโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดี นําทํานถํายรูปด้านหน้าโบสถ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ .1918 มหาวิหารเซนต์วิตัส St.Vitus Cathedral อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในตัวปราสาทและวิหารราคาโดยประมาณท่านละ 10-15 EUR) จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร จุดเด่นของสะพานนี้ก็คือรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่ตั้งอยู่สองข้างสะพานราว30องค์ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีรูปปั้นของเซนต์จอห์น เนโปมุก(St. John Nepomuk) เป็นรูปปั้นที่เก่าแก่ที่สุดบนสะพานสร้างเมื่อปีค.ศ.1683 สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นอีก สัญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุทนา โฮรา (ระยะทาง84กม./1.30ชม.)เป็นเมืองสำคัญมากที่สุดอันดับสอง (รองจากกรุงปราก) ในสมัยอาณาจักรโบฮีเมียน ช่วงศตวรรษที่14 เนื่องจากเป็นเมืองเหมืองแร่เงินของยุโรปตอนกลาง และยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ ได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1995 อีกด้วย
เที่ยง            ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10) เมนูอาหารจีน
บ่าย                นำท่านเดินชมเมืองและไปถ่ายรูปชมความสวยงานของโบสถ์ประจำเมิองโบสถ์เซนต์บาร์บารา (St.Barbara Cathedral) เป็นโบสถ์สไตล์โกธิกที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดโบสถ์หนึ่งของประเทศด้วย ภายในประกอบด้วยภาพปูนเปียกยุคกลาง หอสวดมนต์ และประติมากรรมแบบนูนและรูปปั้น การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปลาย  ศตวรรษที่ 14 ช่วงที่เมืองมีรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเนื่องจากเหมืองเงิน เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถสร้างโบสถ์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้จริงจนกระทั่งปี 1905 โดยอุทิศให้กับเซนต์บาร์บารา นักบุญองค์อุปถัมภ์ของคนงานเหมืองบริเวณภายนอกโบสถ์ที่มียอดแหลม 3 ยอดดูสง่างาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพที่ของเมืองและชนบทที่อยู่โดยรอบโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา (ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 3 EUR) สมควรแก่เวลา นำเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง280ก.ม.ใช้เวลา 4ช.ม.) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรีย
เย็น               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11) เมนูอาหารท้องถิ่นหลังอาหารเย็น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ที่พัก:  Austria trend Annanas 4* หรือระดับใกล้เคียง(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
 
วันที่หก          เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ - บูดาเบส  ฮังการี – โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ   / อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่12)นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าพระราชวังแล้ว)แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่16และต่อมาพระนางมาเรียเทเรซ่าให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างาม ด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าในย่านถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Strasse)ใจกลางกรุงเวียนนา สินค้านานาชนิด อาทิเช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช็อกโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี่ และช็อกโกแลตที่เก่าแก่เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13) เมนูอาหารจีน
บ่าย              นำท่านเดินทางผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง247 ก.ม./3.30 ช.ม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ นำท่านถ่ายรูปหน้า โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสี  สวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่11ที่อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (FISHERMEN’S BASTION)ให้ท่านถ่ายรูปป้อมปราการใหญ่โตที่มีจุดชมวิวเหนือเมืองบูดา ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน นำท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (HEROES’ SQUARE) บนฝั่งเปสต์ที่ตั้งของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้ว ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษทั้งหมด ให้ท่านได้เก็บภาพริม2ฝั่งแม่น้ำที่สวยงาม
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่14) เมนูอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก ที่พัก: Leonardo Budapest 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
 
วันที่เจ็ด        บูดาเปส – เวียนนา ออสเตรีย – สนามบินเวียนนา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที15)
            นำท่านเดินทางสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง226ก.ม.ใช้เวลา3.30ช.ม.) เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อเช็คอินเดินทางกลับสู่ประเทศ
11.30น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เช็คอินตั๋วโดยสารและสัมภาระให้ท่านทำคืนภาษี (Tax Refund ) และ มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
14.30น.         ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG937
 
วันที่แปด        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
 
05.30น.         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
*****************************
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ  เมื่อวันที่ : 2018-01-11 18:45:57


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน