oneddtour.com=> ทัวร์ญี่ปุ่น -> เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว โตเกียว ราคาถูกมาก นำเที่ยวโดยบริษัททัวร์ ชลบุรี


เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว โตเกียว ราคาถูกมาก นำเที่ยวโดยบริษัททัวร์ ชลบุรี

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 7785 คน

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว โตเกียว ราคาถูกมาก นำเที่ยวโดยบริษัททัวร์ ชลบุรี


รายละเอียด

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว โตเกียว ราคาถูกมาก นำเที่ยวโดยบริษัททัวร์ ชลบุรี

ราคา : เริ่มต้นที่26,999฿ .-

ประเภท : ทัวร์ญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว โตเกียว ราคาถูกมาก นำเที่ยวโดยบริษัททัวร์ ชลบุรี ที่จะพาคุณสัมผัสกับบรรยากาศในหน้าหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะสีขาวสะอาดที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเราจะพาคุณทัวโตเกียวอย่างจุใจ 5 วัน 3 คืน โปรแกรมเที่ยวหน้าหนาว ญี่ปุ่นราคาถูกมาก ซึ่งคุณจะพลาดโอกาศในการเที่ยวทริปนี้ไม่ได้แล้ว เพราะหน้าหนาวๆ 1 ปีจะมีเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น เราให้อิสระในการช็อปปิ้ง 1 วันเต็มหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์  พิเศษอิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟ  พร้อมกับขาปูยักษ์ในแบบฉบับของญี่ปุ่น


MAGIC SNOW TOKYO (5วัน 3คืน),โดยสายการบิน NOKSCOOT
ไฮไลท์ของโปรแกรม
 • บินตรง ดอนเมือง–นาริตะ เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 777–200 ER (415 ที่นั่ง)
 • พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 • พักโรงแรม ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาหารเช้า พักฟูจิ 1 คืน และนาริตะ 2 คืน
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์  เล่นสกีที่ YETI SKI RESORT  หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  
 • วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียว “โตเกียวสกายทรี” พร้อมช้อปปิ้งกันแบบเต็มๆที่ย่านชินจูกุ
 • อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยักษ์แบบฉบับของญี่ปุ่น
 • พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น 
  • !!!  อิ่มอร่อยกับเมนูสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมเมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ แบบฉบับชาวญี่ปุ่น
  วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พัก
  1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - - - -
  2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ-
  ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหม่โตเกียวสกายทรี(ด้านหน้า)
  Q ü ü DORMY INN MISHIMA หรือเทียบเท่า
  3 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- DUTY FREE (JTC) ช้อปปิ้งชินจูกุ ü ü - TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า
  4 อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ü - - TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า
  5 วัดนาริตะ-เอออน พลาซ่า- สนามบินนาริตะ –  ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) ü - - -
 • อัตราค่าบริการ
   
  วันที่   3-7 ธ.ค. 60 ท่านละ
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3  ท่าน 
  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก
  26,999.-
  พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900.-
   
   
  วันที่   5-9 / 10-14 / 12-16 / 19-23 ธ.ค. 60 ท่านละ
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3  ท่าน 
  ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก
  27,999.-
  พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900.-
   
  **ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก**
  **เด็กต่ำกว่าอายุ 2 ปี ราคา6,900 บาท**
   

  *** กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
  ให้ทราบก่อนทำการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

    
  ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
  ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
  1. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
  2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
         ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
  1. ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
  2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
  3. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน NOKSCOOT
   ขาไปท่านละ 20 กก.  ขากลับท่านละ 20 กก
  1. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
  2. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
  –การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ
  สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
  –ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท
  (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )
            ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,
            ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่า                อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่าน                ต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่าง            หาก)
  1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน หรือประมาณ 1,000 บาท ต่อ 1 ท่านตลอดทริป (ขออนุญาตเก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ  วันเดินทาง)
  2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
  3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
  4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
   
  เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 • การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
  เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  เมื่อวันที่ : 2017-11-08 09:47:03


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน