oneddtour.com=> ทัวร์ในประเทศ -> ไหว้พระธาตุ4เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต


ไหว้พระธาตุ4เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1786 คน

ไหว้พระธาตุ4เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต


รายละเอียด

ไหว้พระธาตุ4เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต

ราคา : 3,999฿ .-

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

วันแม่ พาแม่ ไหว้พระ เพื่อความกตัญญูและสิริมงคล...แด่ชีวิตและครอบครัว
กำหนดการเดินทาง 12 – 14 สิงหาคม 2560  เพียงท่านละ 3,999 บาท
วันแรก      กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-วัดทุ่งเศรษฐี-พระธาตุขามแก่น-พระธาตุเก้าชั้น-ตลาดต้นตาล
05.30น.         พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่
06.00น.         ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์ มุ่งสู่ จ.ขอนแก่น  รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์  และทีมงาน  บริการอาหาร                     เช้า (1) บนรถ พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ
12.00น.         รับประทานอาหารกลางวันที่(2)
บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ วัดทุ่งเศรษฐี ชมความงดงามของ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ นำทานเดินทางไปที่วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น เพื่อ                             นมัสการพระธาตุขามแก่น จะได้รับอานิสงส์ คือ เรื่องร้ายจะกลายเป็นดีดุจดั่งกิ่งขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน เรื่องร้ายกลายเป็นดีโรคภัยที่มี หลีกลี้                         ห่างหาย จากนั้นเดินทางเพื่อสักการะ พระธาตุแก่นนคร(พระธาตุเก้าชั้น) ณ วัดหนองแวง ได้รัอานิสงส์ คือ  ก้าวหน้ารุ่งเรืองเปรียบดังบูชาองค์                         สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมือขอนแก่น และ บึงแก่นนคร อีกด้วย 
18.00น.         รับประทนอาหารค่ำอิสระ ณ ตลาดต้นตาล ตลาดแนวใหม่บรรยากาศสบายๆ กับการตบแต่งสถานที่  แนวสวนแบบ ชิว ๆ นำท่านเดินที่นี่ยังมีงาน                         ศิลปะรวบรวมไว้ จำหน่ายสำหรับนักท่องเที่ยว ท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชมสินค้าทำมือสินค้าพื้นเมือง เพลิดเพลินกับการแสดงบนเวที อิสระใน                         การซื้อสินค้า 
21.00น.         นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโรงแรม ประตูน้ำ โฮเต็ล พักผ่อนตาม   อัธยาศัย
 
วันที่สอง    พิพิธภัณฑ์สิริรธร-มหาเจดีย์ชัยมงคล-พระธาตุยาคู
07.00น.         รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น.         ออกเดินทางสู่จังหวัด กาฬสินธุ์ เพื่อนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่ง    รวบรวมจัดแสดงเรื่องราวไดโนเสาร์ และซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์                        ที่สุดในประเทศไทย และเขตอาเซียน ตื่นตากับกระดูกไดโนเสาร์อายุประมาณ 130 ล้านปี พร้อมติดตามเรื่องราวตังแต่การกำเนิดจนกระทั่งสูญ                            พันธุ์ไดโนเสาร์
12.00น.         รับประทานอาหารกลางวัน(4)
บ่าย              นำท่านออกเดินทางสู่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล นมัสการพระมหาเจดีย์ขนาดสูงและกว้าง 101 เมตรศิลปะแบบประยุกต์ ที่มีความประณีตวิจิตร                            สวยงามได้รับอานิสงส์ ท่วมท้นชัยชนะ ด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าและพระมหาเจดีย์ยังตั้งอยู่บนภูเขาทำให้ท่านสามารถ                        มองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ด นำท่านเดินทางต่อสู่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อไปสักการะ พระธาตุยาคู สถูปศิลปะทวาราวดี เป็นโบราณสถานเมืองฟ้า                      แดดสงยางแห่งเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ สร้างด้วยอิฐ(ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15)ได้รับอานิสงส์ คือ ร่มเย็นเป็นสุข หลังจากนั้นเดินทางสู่ จ.                            ร้อยเอ็ด
18.00น.        รับประทานอาหารค่ำอิสระ
19.00น.        นำท่านเข้าสู่ที่พัก ............... อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม    นั่งรถรางชมเมือง-มหาเจดีย์ทราย(บุโรพุทโธจำลอง)-พระธาตุนาดูน
06.00น.         รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00น.         นำท่าน ชมบึงพลาญชัย จากนั้นนั่งรถรางชมเมืองชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - วัดมิ่งเมือง – วัดเหนือ -วัดบูรพาภิราม หลังจากนั้นออกเดินทางสู่                         วัดป่ากุงนมัสการมหาเจดีย์ทราย (บุโรพุทโธจำลอง)และกราบอัฐิของพระเทพวิสุทธิ        มงคล (หลวงปู่ศรีมหาวีโร)ผู้สร้างวัดป่ากุงและพระ                       มหาเจดีย์ชัยมงคล
12.00น.         รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ ภัตตาคาร แฮปปี้
บ่าย               นำท่านสักการะ พระธาตุนาดูน ศาสนสถานที่สร้างขึ้นประมาณ 1300ปี ภาพในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์ สักการะเพื่อ เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวม                     ความดีบารมีแห่งแดนอีสาน แล้วเดินทางกลับ ระหว่างทางซื้อของฝากกลับบ้าน
18.00น.         รับประทานอาหารค่ำอิสระ
22.00น.         ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
 
เดินทางวันที่  12-14 สิงหาคม 2560 !!!!พิเศษ!!!!เพียงท่านละ 3,999 บาท
   

อัตรานี้รวม     
- รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
- อาหารตามรายการที่ระบุ
- เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- ที่พักขอนแก่น พัก โรงแรม ประตูน้ำ โฮเต็ล หรือเทียบเท่า 1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน) ร้อยเอ็ด  พัก โรงแรม ร่มอินทนิล หรือเทียบเท่า 1 คืน  (ปรับ        อากาศห้องละ 2-3 ท่าน)  
- วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
- มัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ
 
อัตรานี้ไม่รวม     
- ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด        
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)
- ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
                     
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 
 เงื่อนไขการชำระเงิน        มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน
 
การคืนบัตรเดินทาง
 - แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
 - ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) หัก 1,000 บาท
 - แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน
   เมื่อวันที่ : 2017-06-30 13:24:14


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน