oneddtour.com=> ทัวร์ในประเทศ -> โปรแกรมคำฉะโนดราคาพิเศษ


โปรแกรมคำฉะโนดราคาพิเศษ

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1669 คน

โปรแกรมคำฉะโนดราคาพิเศษ


รายละเอียด

โปรแกรมคำฉะโนดราคาพิเศษ

ราคา : 4,999฿ .-

ประเภท : ทัวร์ในประเทศ

   โปรแกรมการเดินทาง
   วันที่หนึ่ง  กรุงเทพ – อุดรธานี
           18.30 น.         พร้อมกันที่จุดนัดพบ  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ชอง บริษัทฯ
           19.00 น.         นำท่านออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.อุดรธานี  โดยรถโค้ชปรับอากาศ รับประทานอาหารค่ำ( 1 SET BOX) บนรถ พร้อมรับฟังเรื่องราวที่                                   น่าสนใจจากไกด์อารมณ์ดี อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
   วันที่สอง  วังนาคินทร์(ป่าคำชะโนด)-วัดอาฮงศิลาวาส(แก่งอาฮงสะดือแม่น้ำโขง)-ภูสิงห์
          07.00 น.         อรุณสวัสดิ์ ณ  จ.อุดรธานี  ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้า(2)ที่ โรงแรม
          08.30 น.         เดินทางต่อสู่ อ.บ้านดุง มุ่งหน้าสู่  วัดศิริสุทโธ เพื่อชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ ป่าคำชะโนด เกาะกลางน้ำที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด                                สูงกว่า30เมตร ภายในป่าชะโนดยัง มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์อยู่ตรงกลางเกาะ เรียก ว่า บ่อคำชะโนด เป็นน้ำใต้ดินที่พุ่งไหลซึมตลอดเวลานำท่าน                                กราบขอพรเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมา เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและบังเกิดโชคลาภ จนถึงเวลาที่เหมาะสมจากนั้น                                เดินทางสู่วัดอาฮงศิลาวาส นำท่านชม แก่งอาฮง เป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขง บริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสจุดนี้ ถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมี                                ความลึกที่สุด ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น "สะดือแม่น้ำโขง" นำทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
          12.00น.          รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ครัวคลองสำราญ
         บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ อำเภอศรีวิไล เพื่อนำท่านชมสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ แห่งใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ ณ  ภูสิงห์  (เปลี่ยนเป็นรถกระบะ                                    โฟวิล ) ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู นำท่านชมจุดเด่นธรรมชาติทางธรณีวิทยา ณ จุดชมวิวหิน3วาฬ หินขนาดใหญ่ลักษณะ คล้าย                                          ปลาวาฬ  3 ตัวที่กำลังไหว้น้ำอยู่ ลานสิงห์หมอบ  หินลักษณะคล้ายสิงห์โตกำลังนอนหมอบ  หินรถไฟ เป็นก้อนหินขนาดใหญ่มองไป                                    คล้ายขบวนรถไฟ กำแพงภูสิงห์ หินที่มีลักษณะคล้ายกำแพงที่ถูกสร้างขึ้น  และชมความสวยงามของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ณ จุดชมวิว                                    ผาถ้ำฤษี จนถึงเวลาที่เหมาะสม  นำท่านกลับสู่ที่พัก
          18.00น.          อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำ บรรยากาศดีดีติดริมแม่น้ำโขง (4) ณ ร้านครัวแม่น้ำ หลังอาหารนำท่านเดินถนนคนเดินบึงกาฬ อิสระให้ท่านเลือก                               ซื้อสินค้าต่างๆ จนถึงเวลาที่เหมาะสม นำท่าน เข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม เดอะวัน  พักผ่อนห้องปรับอากาศ ห้องละ 2-3 ท่าน
    วันที่สาม บึงกาฬ-ภูทอก-น้ำตกถ้ำพระ
        07.00น.         รับประทานอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
        08.00น          เดินทางสู่ ภูทอก เป็นภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวม 7 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่                            1-2 เป็นบันไดสู่ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4เป็นสะพานที่สามารถไต่เวียนรอบเขาได้ ชั้นที่ 5 มีศาลาและกุฏิ ชั้นที่ 6 มีที่พักเป็น เป็นสะพานเวียนรอบเขา                                ความยาวทั้งหมด 400 เมตร ชั้นที่7 เป็นป่ารกทึบ (ไม่เหมาะที่นักท่องเที่ยวจะนำชม) อิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความประทับใจคามอัธยาศัย กับวิว                            360 องศา จนถึงเวลาที่เหมาะสม
      12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน(6) ณ  ร้านอาหารท้องถิ่น
    บ่าย                 จากนั้นนำท่านสู่ น้ำตกถ้ำพระ โดยระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความอลังการของน้ำตกได้แต่ไกล จนเดินทางมาถึงท่าเรือ นำท่านลงเรือลัดเลาะ                           ไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ (ประมาณ10นาที )จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่บริเวณน้ำตกระยะทางประมาน300เมตร                           ท่านจะพบกับน้ำตกถ้ำพระ บริเวณน้ำตกจะมีสำนักสงฆ์ เงียบสงบและร่มรื่น บนลานหินด้านหลังจะมีหุบเขารูปแอ่งกระทะขนาดกว้าง สามารถ                               เล่นน้ำได้ น้ำตกถ้ำพระแห่งนี้ จะมี 3 ชั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมที่จะเล่นน้ำ ณ บริเวณชั้นที่ 2 เพราะจะมีลานกว้าง แมกไม้ ดอกไม้ป่านานา                          พันธุ์ผลิดอกออกช่ออย่างสวยสดงดงามจากนั้น
    19.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ(7) ณ เคียงตะวัน จนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
   วันที่สี่    ตลาดอินโดจีน-อุดรธานี-พรแหนมเนือง-กรุงเทพฯ
    07.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    08.00 น.        อำลาเมืองบึงกาฬ ก่อนกลับนำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย ( วัดอารามหลวง) นำท่านเดินสู่                            ตลาดอินโดจีนท่าเสด็จ ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มีร้านค้าตั้งเรียงรายนับร้อยร้าน
    12.00น.         รับประทานอาหารกลางวัน แบบเวียดนาม ที่ร้าน(9)พรแหนมเมือง
    บ่าย                นำท่านเดินทางกลับสู่ที่หมาย  พักผ่อนอิสระบนรถโค้ชปรับอากาศหรือสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนรถ
    18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ (10)ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น
    22.00น.         ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ จากทีมงาน
          หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
 
ใบเสนอรายละเอียด
กำหนดการเดินทาง
7-10//27-30 กรกฎาคม 2560
11-14 สิงหาคม 2560
                 
     ท่านละ 4,999 บาท พักเดี่ยว เพิ่ม1,000บาท

อัตรานี้รวม         
  • รถโค้ชปรับอากาศ        
  • อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
  • ที่พักที่ จ. บึงกาฬ 2 คืน โรงแรม THE ONE( เดอะ วัน )  ปรับอากาศห้องละ  2 - 3 ท่าน
  • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่        
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุภายในโปรแกรม
  • วงเงินประกันชีวิต  1,000,000  บาท ,อุบัติเหตุ 100,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม     
  • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม(กรณีต้องการใบเสร็จ)
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท ต่อทริป
ช่องทางการชำระมัดจำท่านละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง14วันทำการ
   เมื่อวันที่ : 2017-06-30 13:08:30


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน