oneddtour.com=> ทัวร์สิงคโปร์ -> ทัวร์สิงคโปร์ Awesome TZ


ทัวร์สิงคโปร์ Awesome TZ

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1793 คน

ทัวร์สิงคโปร์ Awesome TZ


รายละเอียด

ทัวร์สิงคโปร์ Awesome TZ

ราคา : เริ่มต้น9,955 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์สิงคโปร์

เครื่องลำใหญ่บินบ่าย – กลับดึก
   3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Scoot Airline (TZ)
ไฮไลท์ของการเดินทาง
***   นั่ง
Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง
***   ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
***   รวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืน
***   ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
***   เข้าชม GARDEN BY THE BAY  ปอดของชาวสิงคโปร์
***   ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
***   เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก
***   พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee
พิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay 
พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว สะอาดปลอดภัย / มี WIFI
***ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย***
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!
อัตราค่าบริการ
APR-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TZ291
1550-1915
  TZ292
2200-2330

 
11-13 APR 2017 11,555 13,555 -4,000. 4,900.-
12-14 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์
บัส1
12,555 14,555 -4,000. 4,900.-
12-14 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์
บัส2
12,555 14,555 -4,000. 4,900.-
13-15 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์ บัส1
12,955 14,955 -4,000. 4,900.-
13-15 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์ บัส2
13,955 15,955 -4,000. 4,900.-
14-16 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์ บัส1
12,955 14,955 -4,000. 4,900.-
14-16 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์ บัส2
13,955 15,955 -4,000. 4,900.-
15-17 APR 2017
วันหยุดสงกรานต์
11,955 13,955 -4,000. 4,900.-
21-23 APR 2017 10,955 12,955 -4,000. 4,900.-
22-24 APR 2017 10,955 12,955 -4,000. 4,900.-
             
 
MAY-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TZ291
1550-1915
  TZ292
2200-2330
5-7 MAY 2017
วันหยุดฉัตรมงคล บัส1
11,955.- 13,955 -4,000. 4,900.-
5-7 MAY 2017
วันหยุดฉัตรมงคล บัส2
11,955.- 13,955 -4,000. 4,900.-
JUL-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TZ291
1550-1915
  TZ292
2200-2330
8-10 JUL 2017
วันอาสาฬหบูชา
บัส1
11,955.- 13,955 -4,000. 4,900.-
8-10 JUL 2017
วันอาสาฬหบูชา
บัส2
12,955.- 14,955 -4,000. 4,900.-
AUG-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TZ291
1550-1915
  TZ292
2200-2330
12-14 AUG 2017
วันแม่
บัส1
11,955.- 13,955 -4,000. 4,900.-
12-14 AUG 2017
วันแม่
บัส1
12,955.- 14,955 -4,000. 4,900.-
OCT-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
TZ291
1550-1915
  TZ292
2200-2330
14-16 OCT 2017 10,955.- 12,955.- -4,000. 4,900.-
20-22 OCT 2017
วันปิยมหาราช
11,955.- 13,955.- -4,000. 4,900.-
21-23 OCT 2017
วันปิยมหาราช บัส1
12,955.- 14,955.- -4,000. 4,900.-
21-23 OCT 2017
วันปิยมหาราช บัส2
12,955.- 14,955.- -4,000. 4,900.-
             
 
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
 
ไม่รวมบัตรยูนิเวอร์แซลโปรดหักค่าตั๋ว 1500 บาท/ท่าน
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียง ราคาเท่าผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท

อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  เมื่อวันที่ : 2017-04-08 17:43:08


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน