oneddtour.com=> ทัวร์กัมพูชา -> ทัวร์นครวัดนครธม3วัน2คืน


ทัวร์นครวัดนครธม3วัน2คืน

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 2108 คน

ทัวร์นครวัดนครธม3วัน2คืน


รายละเอียด

ทัวร์นครวัดนครธม3วัน2คืน

ราคา : เริ่มต้น6,100 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์นครวัด – นครธม – ล่องโตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
21-23,29-30 เม.ย. 60 
(ทัวร์มีออกทุกวันศุกร์-อาทิตย์ โปรดสอบถาม)

 
อัตราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
วันที่ 21-23 เมษายน 2560 6,500 2,500
วันที่ 28-30 เมษายน 2560 6,500 2,500
 
                               
วันแรก              กรุงเทพฯ - ปอยเปต – เสียมเรียบ – โตนเลสาป – องค์เจ็ก องค์จอม
04.00 น.                 คณะพร้อมกัน บริเวณสวนลุมฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่                                                อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1 บนรถ)
09.00 น.                 เดินทางถึงตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเดินทาง เป็นรถปรับอา                                    กาศฝั่กัมพูชา นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองศรีโสภณ ผ่านปอยเปต เมืองชายแดนกัมพูชา สู่ จ.เสียมเรียบ
12.00 น.                 บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร จ. เสียมเรียบ หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป                                   (ทะเลสาบเขมร) คลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธมกำปงชะนัง, โพธิสัตว์, พระตะบอง และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว                              เขมรที่ประกอบอาชีพประมง ซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบมานานนับหลายสิบปี จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธ                              รูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียบเรียบเพื่อความเป็นสิริมงคล
18.00 น.                 บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ANGKOR HOLIDAY// LINRATANAK                                  (หรือเทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง        ปราสาทบันทายสรี – นครวัด -นครธม (ปราสาทบายน)-ปราสาทตาพรม – พนมบาเค็ง– ชม                        โชว์ระบำอัปสร
06.00 น.                 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางเที่ยวชม ปราสาทบันทายสรี                                        (Banteay Srei) สร้างขึ้นในปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่แล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส                             ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม" จากนั้นนำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์                             1 ใน 7 ของโลก ณ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 นำชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่น                             องค์ พร้อมชมภาพแกะสลักอื่นๆอีกมากมาย
12.00 น.                บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช สะพานที่                                 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4                                 ทิศ ชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร ต่อจากนั้นเดินทางชม ปราสาทตาพรหม                                สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา ชมความอัศจรรย์ของต้นไม้ที่ปกคลุมตัวปราสาทเกือบทั้งหลัง                             จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาพนมบาแค็ง จุดเริ่มต้นแห่งอารายธรรมปราสาทขอม พร้อมชมความงามวิวทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์                                   ตกดิน ณ จุดชมวิวที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเมืองเสียมเรียบ
18.00 น.                บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก                            พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม        วัดใหม่ (“Killing Field”) – ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ – โรงเกลือ - ปอยเปต - กรุงเทพฯ
07.00 น.                 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือที่รู้จักกันในนามว่า                                 “Killing Field” สนามรบและสุสานของชาวเขมรที่มีการสู้รบและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองในสมัยเขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมาย                                 ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย พร้อมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย ณ                             ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET)
12.00 น.                บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ด่านปอยเปต พร้อมอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ                               ตลาดโรงเกลือ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.00น.                 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตรานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / ห้อง )        
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถบัสปรับอากาศท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
 • ค่าผ่านด่าน V.I.Pชายแดนไทย – กัมพูชา (ปอยเปต)
 • ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง
อัตราดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าวีซ่า 1,700 บาท (กรณีผู้เดินทางไม่ใช่คนไทย)
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท / คน (ตลอดการเดินทาง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 • กรณีเป็นช่วงเทศกาล ทางเราจะเก็บ Passport เล่มจริง ถ้าลูกค้าไม่สะดวกส่งเป็น EMS มา ทางเราคิดค่าบริการไปรับหนังสือเดินทาง เล่มละ 200 บาท / เล่ม
เอกสารประกอบการเดินทาง
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  เมื่อวันที่ : 2017-06-28 13:39:46


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน