oneddtour.com=> ทัวร์อินโดนีเซีย -> ทัวร์บาหลี4วัน3คืน


ทัวร์บาหลี4วัน3คืน

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1559 คน

ทัวร์บาหลี4วัน3คืน


รายละเอียด

ทัวร์บาหลี4วัน3คืน

ราคา : เริ่มต้น16,900 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์อินโดนีเซีย

MH72 Amazing Bali ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน
สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ณ เกาะสวรรค์บาหลี
ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูรูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์”
ชมภูเขาไฟคินตามณี  วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน
ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองราคาสุดถูกที่อูบุด
ชิมอาหารทะเลสด ที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
พักย่านคูตา 3คืน  เดินทางโดยสายการบิน Malaysia Airlines ( MH )
 กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก
2-11ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม จำนวน
04-07 พ.ค. 60 17,900 ไม่มีราคาเด็ก
INF 5,000฿
 
3,500 20
10-13 พ.ค. 60 17,900 3,500 20
16-19 มิ.ย.  60 16,900 3,500 20
07-10 ก.ค.  60 17,900 3,500 20
21-24 ก.ค.  60 17,900 3,500 20
วันแรก       กรุงเทพฯ - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน 
04.00 น.        พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  โซน M เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA  AIRLINES   เจ้า                              หน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ (กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทาง                        เจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ) 
06.00 น.        ออกเดินทางสู่Denpasa เกาะบาหลี โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797 ( บริการอาหารเช้าบนเครื่อง )
09.10 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
12.00น.         เดินทางสู่เดนพาร์ซ่า โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH851 (บริการอาหารเที่ยงบนเครื่อง)
15.05 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินูราลัย เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่าน จากนั้นนำ                          ท่านเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูรูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดียพร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่ง                          ของเกาะบาหลี  
18.00 น.        นำท่าน ä รับประทานอาหารทะเลที่ ชายหาดจิมบารัน(Jimbaran) อาหารทะเลสดที่จับจากชาวประมงจากหมู่บ้านพร้อมชมความงดงาม                        ของชายหาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวในยามเย็น จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Loft Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน


วันสอง     ชมโชว์บารองแดนซ์ –  หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี  ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาร์                       ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ - ตลาดปราบเซียน
เช้า               บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมการแสดง บารองเเดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี เป็นเรื่องราวที่                             สนุกสนานของการต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดี  จากนั้นไปชม อุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทําผ้าบา                         ติกแบบบาหลี เป็นงาน ฝีมือ แต่ละ ขั้นตอน และท่านสามารถนํา เสนอ หรือเพ้นท์ลายต่างๆ ได้ฟรี  ชมผ้าบาติกชั้นเยี่ยมที่ส่งออก                               จำหน่ายทั่วโลก  หลังจากนั้นเดินทางไปหมู่บ้านMas ชมการแกะสลักไม้ Sandra Wood และ ขั้นตอนการทําไม้แกะสลัก เป็นงานฝีมือ                         ดั้งเดิม  เดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามณี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันงดงามของ ภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามณี ตั้งอยู่บน                           ระดับความสูง 1,717 เมตร
บ่าย              ชม ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอด ทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ                             ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟ ดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่                     ยังคุกรุ่น นำท่านสู่ วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล (PURA TIRTA EMPUL TEMPLE) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดท่านจะได้พบกับ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์                     ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของ                           พระองค์ ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงมีผู้คนจำนวนมากพากันมาอาบชำระล้างร่างกายเพื่อรักษาโรคและเพื่อ                         ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋า                         หนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ “ตลาดปราบเซียน”สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะได้                             พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสอง                     ข้างทาง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือน                     เกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  The Loft Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน

 
วันสาม   วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล – ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทนาต์ลอต                  
เช้า              บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม   หลังอาหารเดินทางสู่ วัดปูราตามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเม็งวี ราชเทวสถานแห่งนี้                    เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์นี้ กำแพง                    ก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ท่าน  สามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้                    การเรียงชั้นของหลังคาที่แตกต่างกันไป วัดนี้มีคูน้ำรอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู จากวัดเม็งวีเรานำท่านขึ้น                    สู่ทางตอนเหนือสู่ เขตเบดูกูล(Bedugul) ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของบาหลีทางใต้ รวมทั้งภาพนาข้าวขั้นบันไดจากที่ราบสูงทางตอน                      เหนือ จากนั้นเรานำท่านไปยัง ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เพื่อไปสู่ วัดอูลันดานูบราตัน(Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดที่ตั้งอยู่                      บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่ชาวเบดูกูลสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลสาบของ                      พวกเขา จากนั้นเราจะพาท่านแวะตลาดผลไม้ของชาวเบดูกุลโดยเฉพาะสตอเบอรี่ผลใหญ่ หวาน ราคาถูก หรือผลไม้อื่นๆที่หาชิมไม่ได้ใน                    เมืองไทย เช่น สละบาหลี
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย            ผ่าน ชมนาข้าวขั้นบันไดอันเขียวขจี  วิวของนาข้าขั้นบันไดแห่งนี้ถือว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดในเกาะบาหลี จากนั้นนำท่านไปยัง วิหารทา                         นาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอก                       ชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยาม                               พระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน นอกจาก                     นี้ท่านยังสามารถชื่นชมพระอาทิตย์ยามอัสดงได้จากชายฝั่งข้างเคียง
ค่ำ              รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารนำท่านเข้าสู่ที่พัก  The Loft Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน


วันสี่      บาหลี – โรงงานกาแฟ – ช้อปปิ้งย่านหาดคูตา  - เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย  - กัวลาลัมเปอร์ -                กรุงเทพฯ                                                                                                                                              
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพี ให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อเป็นของฝาก                    คนทางบ้าน นำท่านไปช้อปปิ้ง ย่านการค้า หาดคูต้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย พบกับสินค้าแบรนด์เนม ร้านค้าปลอดภาษี  ที่ราคาถูก                    กว่าเมืองไทย
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินูราลัย  ระหว่างทาง ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ Ramayana
16.05 น.        ออกเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ MH850 
19.05 น.        เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
22.15 น.        ออกเดินทาง กลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796
23.20 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
............................................................................
 
หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้
ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
 
อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - Denpasa – กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก  3  คืน พักห้องละ  2-3  ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์  ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ  รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ

ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ  วันละ 5 USD  ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน  หรือ วันละ 180 บาท ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน (4 วัน รวมเป็น 20  USD หรือ 750  บาท)  สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทยน้อยหรือมากเท่าที่ท่านประทับใจในการบริการ  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง   
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า  6  เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็มเพื่อทำการประทับตราผ่านแดน  กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองของท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   เมื่อวันที่ : 2017-06-28 13:37:51


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน