oneddtour.com=> ทัวร์มาเลย์เซีย -> ทัวร์คาเมรอนเก็นติ้ง


ทัวร์คาเมรอนเก็นติ้ง

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1657 คน

ทัวร์คาเมรอนเก็นติ้ง


รายละเอียด

ทัวร์คาเมรอนเก็นติ้ง

ราคา : เริ่มต้น9,988฿ .-

ประเภท : ทัวร์มาเลย์เซีย

 มาเลเซีย 3วัน 2คืน :คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์
The Best Of Malaysia  Cameron Genting  ...2 ขุนเขาท้าไอหมอก ลมหนาว
             เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์(MH)บนตรงลงกัวลาลัมเปอร์
* เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม
* เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
* เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อคโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา
  พักโรงแรมบนคาเมรอน 1 คืน เก็นติ้ง 1คืน
                                                                                        กำหนดการเดินทาง  
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก
2-11 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม จำนวน
05-07 พ.ค. 60 10,988   2,500 25
19-21 พ.ค. 60 9,988 2,500 25
16-18 มิ.ย. 60 9,988 2,500 25
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 60 9,988 2,500 25
07 – 09 ก.ค. 60 10,988 2,500 25
14-16 ก.ค. 60 9,988 2,500 25
11-13 ส.ค. 60 10,988 2,500 25
18-20 ส.ค. 60 9,988 2,500 25
08-10 ก.ย. 60 9,988 2,500 25
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 60 9,988 2,500 25
06-08 ต.ค. 60 10,988 2,500 25
20-22 ต.ค. 60 10,988 2,500 25
27-29 ต.ค. 60 9,988 2,500 25
10-12 พ.ย. 60 9,988 2,500 25
24-26 พ.ย. 60 10,988 2,500 25
08-10 ธ.ค. 60 11,988 2,500 25
22-24 ธ.ค. 60 11,988 2,500 25
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 12,988 2,500 25
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 12,988 2,500 25
 
 รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้

ประกาศสำคัญ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการข้างต้น       เนื่องมากจากการปรับขึ้น ราคาของสายการบิน  เชอร์ชาร์ทน้ำมัน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อตกลงเดินทางและออกตั๋วบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ วันเดินทาง หรือยกเลิกคืนเงินได้  ทุกกรณี  
ข้อมูลควรทราบการเดินทาง
สายการบินที่ใช้ มาเลเซียแอร์ไลน์ MH
เวลา เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่าไทย 1 ชม
สภาพอากาศ อุณหภูมิ ประมาณ 28-32 องศา  (กรุณาเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางอีกครั้ง)
สกุลเงิน มาเลเซีย  เงินริงกิต(RM)  1 RM=10.5 -11 บาท โดยประมาณ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง  
โรงแรม จำนวน 2 คืน คือ คาเมรอน 1คืน เก็นติ้ง 1คืน 
พักห้องละ 2-3 ท่าน   กรณีเดินทางเป็นจำนวนคี่ จัดพัก 3 ท่านมีเตียงเสริมให้
(ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3ท่าน สามารถซื้อห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ชำระเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน
อาหาร มื้อเช้าจัดบุฟเฟ่ต์ของโรงแรม  มื้อเที่ยง และเย็น จัดเป็นเช็ทโต๊ะจีน นั่งโต๊ะละ 8-10 ท่าน ร้านอาหารส่วนใหญ่ ทำรสชาติอาหารใกล้เคียงถูกปากคนไทย แต่อาจจะไม่จัด ท่านอาจจะเตรียม น้ำพริกไปได้
ไฟฟ้า ระบบ 220 V ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซีย
เท่ากับประเทศไทย แต่จะมีสายดิน (3 รู) เตรียม Adapter แปลง 3 ขา
สำหรับการชาร์ตแบตกล้อง หรือมือถือ
น้ำดื่ม น้ำดื่ม จะมีบริการท่านละ 1ขวดต่อวัน
บางโรงแรม อาจจะไม่มีน้ำดื่ม แต่จะมีชา กาแฟ บริการในห้องฟรี
ภาษา มาเลเซีย ใช้ภาษาท้องถิ่น  ยาวี จีนกลาง ภาษาอังกฤษ สิงคโปร์  ภาษาจีนกลาง
การนัดหมายและ การเตรียมตัวการเดินทาง บริษัทจะส่งใบนัดหมาย การเตรียมตัวการเดินทาง ชื่อหัวหน้าทัวร์ เบอร์โทร จุดนัดหมาย ก่อนการเดินทาง 3-5 วัน
กรุ๊ปสามารถออกเดินทาง กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้ ขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์บริการ
การให้ทิป ค่าทิปไกด์ คนขับรถ (3 วัน รวมเป็น  55 RM หรือเงินไทย 550บาท) สำหรับหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจในการบริการ

ค่าบริการนี้รวม   ค่าเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย  และเซอร์ชาร์ทน้ำมันแล้ว, ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ตลอดรายการ , ค่าโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) , ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  , ค่าธรรมเนียมเข้าชม , ค่ามัคคุเทศก์ไทย – มาเลเซีย  ,  ค่าน้ำดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง , ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน  1,000,000   บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการนี้ไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  มินิบาร์  อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  ทีวี   ช่องพิเศษ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกำกับภาษีไม่ต้องจ่าย) , ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ  การประท้วง  การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไม่ให้ เข้าเมือง  และเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ  การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ,.ค่าทิปไกด์ คนขับรถ (3 วัน รวมเป็น 55 RM หรือ 550 บาท) สำหรับหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจในการบริการ

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง   
หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า  6  เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ*

   เมื่อวันที่ : 2017-06-28 13:41:11


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน