oneddtour.com=> ทัวร์ดูไบ -> ทัวร์ดูไบราคาพิเศษ


ทัวร์ดูไบราคาพิเศษ

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1427 คน

ทัวร์ดูไบราคาพิเศษ


รายละเอียด

ทัวร์ดูไบราคาพิเศษ

ราคา : เริ่มต้น15,551 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์ดูไบ

Dubai Only...แมนฮัตตันแห่งตะวันออกกลาง«
«ดินแดนตะลุยเนินทราย พระอาทิตย์ตกดิน กินบาร์บีคิว ชมสาวเต้น«
 ::: ที่สุดแห่งความมั่งคั่ง ล้ำสมัย ตึกสูงระฟ้า สวรรค์บนดินผู้รักความทันสมัย :::
 
วันเดินทาง [5วัน 3คืน] ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปละ 30
9-13 เม.ย.60 18,881 7,500 New!!
10-14 เม.ย.60 19,991 7,500 New!!
 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**

เอกสารยื่นวีซ่า U.A.E.   หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาวหรือฟ้าก็ได้)
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
บริษัทขอสงวนสิทธิ์  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, งานสำคัญๆของแต่ละประเทศ, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
หมายเหตุ :  สาวประเภทสอง, หญิงข้ามเพศ, เรียกเก็บเพิ่มเติม 6,000 บาท/ท่าน ทำวีซ่าเป็นกรณีพิเศษ ชาวต่างชาติ โปรดแจ้งในวันจองทัวร์
ชาวต่างชาติ = เรียกเก็บเพิ่มเติม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมวีซ่าต่างชาติ ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง บริษัททัวร์ไม่สามารถแทรกแซงได้)
 

 
 
 
   เมื่อวันที่ : 2017-04-08 15:42:52


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน