oneddtour.com=> ทัวร์ญี่ปุ่น -> ทัวร์โอซาก้า เกียวโต โกเบ อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ ราคาพิเศษ


ทัวร์โอซาก้า เกียวโต โกเบ อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ ราคาพิเศษ

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1917 คน

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต โกเบ อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ ราคาพิเศษ


รายละเอียด

ทัวร์โอซาก้า เกียวโต โกเบ อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ ราคาพิเศษ

ราคา : เริ่มต้น19,900 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์ญี่ปุ่น

โอซาก้า เกียวโต โกเบ อามาโนะฮาชิดาเตะ อิเนะ 4วัน3คืน
เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES  บินตรงสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า) 
เครื่องใหม่ลำใหญ่ DREM LINER  B787-8  ทันสมัยสุดๆ 340 ที่นั่ง พิเศษ!!! น้ำหนักกระเป๋า  20 KG
โปรใหม่!!! ราคาพิเศษสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 19 ,999 บาท พักโอซาก้า 2 คืน  โกเบ 1 คืน
 
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี
( ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม/เดินทางท่านเดียว ที่นั่ง หมายเหตุ
25 – 28 มิ.ย. 21,999  
 
ไม่มีราคาเด็ก
*Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)
 
 
7,500 34  
2 – 5 ก.ค. 21,999 7,500 34  
9 – 12 ก.ค. 22,999 7,500 34  
16 – 19 ก.ค. 19,999 7,500 34  
23 – 26 ก.ค. 21,999 7,500 34  
30 ก.ค. – 2ส.ค. 21,999 7,500 34  
6 – 9 ส.ค. 22,999 7,500 34  
13 – 16 ส.ค. 23,999 7,500 34  
20 – 23 ส.ค. 19,999 7,500 34  
27-30 ส.ค. 21,999 7,500 34  
3 – 6 ก.ย. 21,999 7,500 34  
10 – 13 ก.ย. 19,999 7,500 34  
17-20 ก.ย. 22,999 7,500 34  
24-27 ก.ย. 23,999 7,500 34  
1 – 4 ต.ค. 24,999 7,500 34  
8 – 11 ต.ค. 24,999 7,500 34  
15 – 18 ต.ค. 25,999 7,500 34  
22 – 25 ต.ค. 26,999 7,500 34  
*ราคาทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)*
 
หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง30ท่าน
- ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 


อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน กรณีต้องการระบุที่     นั่งติดกันทั้งกรุ๊ปหรือริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน แจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง
**กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจะต้องดำเนินการแจ้งพร้อมจองทัวร์ หรือก่อนเดินทาง15วันเท่านั้น และทางเซ็นเตอร์จะทำจองที่นั่งอัพเกรดเข้าระบบได้เมื่อE-Ticket ทั้งกรุ๊ปออกมาแล้ว ประมาณ3-5วันก่อนวันเดินทาง** 
- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ชำระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีและผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนั่งเนื่องจากที่นั่งอยู่บริเวณ Exit Seat
- ที่นั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได้
** ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สามารถสั่งซื้อจากเล่มเมนูบนเครื่องได้เลยเนื่องจากตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตี่ยงใหญ่1เตียงเตี่ยงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้ กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์ พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**
  • ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท
  • ซื้อน้ำหนักเพิ่ม15กก. ชำระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,200 บาท
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้า             ประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.       ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2.       สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.       ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
4.       กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 1.       หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2.       กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3.       ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4.       เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่              ให้เข้าประเทศ  เมื่อวันที่ : 2017-04-07 18:39:36


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน