oneddtour.com=> ทัวร์ฮ่องกง -> ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ราคาพิเศษ


ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ราคาพิเศษ

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1861 คน

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ราคาพิเศษ


รายละเอียด

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ราคาพิเศษ

ราคา : เริ่มต้น7,900 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์ฮ่องกง

มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน
เดินทางเดือน  พ.ค. – ส.ค. 60

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
ความน่าสนใจของทริปนี้
**   ชม องค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์
**   สักการะ วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม
**   ช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
**   เดอะเวเนเชี่ยน  โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า
**   ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
**   ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย แหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
**   พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง
**   โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน
พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
  
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ /ท่าน พักเดี่ยว
 
ììì หมายเหตุ : ผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 2 – 18 ปีเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 4,000 บาท ììì
04 - 06 พ.ค. 60  (วันฉัตรมงคล) 8,900.- 3,000.-
05 - 07 พ.ค. 60  (วันฉัตรมงคล) 8,900.- 3,000.-
12 - 14 พ.ค. 60  (วันพืชมงคล) 8,900.- 3,000.-
14 - 16 พ.ค. 60 7,900.- 3,000.-
19 - 21 พ.ค. 60 7,900.- 3,000.-
21 - 23 พ.ค. 60 7,900.- 3,000.-
26 - 28 พ.ค. 60 7,900.- 3,000.-
28 - 30 พ.ค. 60 8,900.- 3,000.-
02 - 04 มิ.ย. 60 8,900.- 3,000.-
08 - 10 มิ.ย. 60 7,900.- 3,000.-
11 - 13 มิ.ย. 60 7,900.- 3,000.-
15 - 17 มิ.ย. 60 7,900.- 3,000.-
16 - 18 มิ.ย. 60 8,900.- 3,000.-
21 - 23 มิ.ย. 60 7,900.- 3,000.-
25 - 27 มิ.ย. 60 7,900.- 3,000.-
02 - 04 ก.ค. 60 7,900.- 3,000.-
07 - 09 ก.ค. 60  (วันอาสาฬหบูชา) 8,900.- 3,000.-
08 - 10 ก.ค. 60  (วันอาสาฬหบูชา) 9,900.- 3,000.-
14 - 16 ก.ค. 60  8,900.- 3,000.-
16 - 18 ก.ค. 60 7,900.- 3,000.-
21 - 23 ก.ค. 60 9,900.- 3,000.-
28 - 30 ก.ค. 60 9,900.- 3,000.-
04 - 06 ส.ค. 60 8,900.- 3,000.-
12 - 14 ส.ค. 60  (วันแม่แห่งชาติ) 10,900.- 3,000.-
20 - 22 ส.ค. 60 8,900.- 3,000.-
24 - 26 ส.ค. 60 7,900.- 3,000.-
25 - 27 ส.ค. 60 9,900.- 3,000.-
27 - 29 ส.ค. 60 7,900.- 3,000.-
ราคาอื่นๆ
 1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 3,000 บาท
 2. ผู้เดินทางอายุตั้งแต่ 2 - 18 ปีเก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 4,000 บาท
 3. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 3,500 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 
ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 120 หยวน ตลอดทริป
สำคัญมาก!!!กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ
ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางทีระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อนการทำจองทัวร์ แต่ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนทุกกรณี PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 หยวน / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
 
   เมื่อวันที่ : 2017-04-07 17:50:01


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน