oneddtour.com=> ทัวร์ฮ่องกง -> ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ


ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1929 คน

ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ


รายละเอียด

ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ

ราคา : เริ่มต้น14,900 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง – พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม
พิเศษ !!! บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ความน่าสนใจของทริปนี้
**  สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
**  ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET  ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
**  ชมวัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) สิ่งศักสิทธิ์ที่นิยมที่สุดในฮ่องกง
**  ชม REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว
**  ชม VICTORIA  PEAK  จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง
**  นั่ง รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
**  ช๊อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ
**  อิสระเต็มอิ่มกับการช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย
พิเศษ !!!  เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง
 
อัตราค่าบริการ  
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ / ท่าน พักเดี่ยว เที่ยวบิน
    ::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::  
23 – 25 เม.ย. 60 14,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.25
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 60 14,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15
07 – 09 พ.ค. 60 14,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15
21 – 23 พ.ค. 60 14,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15
25 – 27 พ.ค. 60 14,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15
28 – 30 พ.ค. 60 14,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15
04 – 06 มิ.ย. 60 14,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15
11 – 13 มิ.ย. 60 14,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15
18 – 20 มิ.ย. 60 14,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15
25 – 27 มิ.ย. 60 14,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15
14 – 16 ก.ค. 60 15,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX703 HKG-BKK 19.55-21.45
22 – 24 ก.ค. 60 15,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15
29 – 31 ก.ค. 60 15,900.- 4,000.- CX616 BKK-HKG 06.45-10.10
CX617 HKG-BKK 21.25-23.15
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 
ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 120 HKD ตลอดทริป
กรุณาชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง
หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 HKD / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
   เมื่อวันที่ : 2017-04-07 17:34:16


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน