oneddtour.com=> ทัวร์เวียดนาม -> ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัต มุยเน่


ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัต มุยเน่

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1925 คน

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัต มุยเน่


รายละเอียด

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัต มุยเน่

ราคา : เริ่มต้น11,900 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์เวียดนาม

เวียดนาม..จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ ในราคาจิ๊บจิ๊บ
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน
พิเศษสุด พักริมทะเล..แถมฟรี นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย
พักริมทะเล+เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชมโชว์บนเรือ+Wifi on bus+ชุดซินจ่าว 1 ชุด
จุดเด่นของโปรแกรม
«  เที่ยวชม เมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ เมืองดอกไม้ ดาลัด เมืองทะเลทราย มุยเน่
«  ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ชม กรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศษ
«  นำท่านเข้าชมบ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆ
«  แถมฟรี นั่งรถจิ๊บ ตะลุยทะเลทรายช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน
«  อิ่มอร่อยกับ อาหารค่ำบนเรือ แสนโรแมนติกพร้อม ชมโชว์สุดอลังการ
«  นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม (Truc Lam)
«  พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู
«  พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา
แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม)
 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัท 4 วัน 3 คืน บิน DD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พักเดี่ยว
20 เม.ย.60 23 เม.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
21 เม.ย.60 24 เม.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
27 เม.ย.60 30 เม.ย.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500
28 เม.ย.60 1 พ.ค.60 31 13,900 13,900 12,900 3,500
4 พ.ค.60 7 พ.ค.60 31 13,900 13,900 12,900 3,500
5 พ.ค.60 8 พ.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500
11 พ.ค.60 14 พ.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
12 พ.ค.60 15 พ.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
18 พ.ค.60 21 พ.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
19 พ.ค.60 21 พ.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
25 พ.ค.60 28 พ.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
1 มิ.ย.60 4 มิ.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
2 มิ.ย.60 5 มิ.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
8 มิ.ย.60 11 มิ.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
9 มิ.ย.60 12 มิ.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
15 มิ.ย.60 18 มิ.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
16 มิ.ย.60 19 มิ.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
22 มิ.ย.60 25 มิ.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
23 มิ.ย.60 26 มิ.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
29 มิ.ย.60 2 ก.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
30 มิ.ย.60 3 ก.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
6 ก.ค.60 9 ก.ค.60 31 WL WL WL 3,500
7 ก.ค.60 10 ก.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500
8 ก.ค.60 11 ก.ค.60 31 WL WL WL 3,500
13 ก.ค.60 16 ก.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
14 ก.ค.60 17 ก.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
20 ก.ค.60 23 ก.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
21 ก.ค.60 24 ก.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
27 ก.ค.60 30 ก.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
28 ก.ค.60 31 ก.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
3 ส.ค.60 6 ส.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
10 ส.ค.60 13 ส.ค.60 31 12,900 12,900 11,900 3,500
11 ส.ค.60 14 ส.ค.60 31 13,900 13,900 12,900 3,500
17 ส.ค.60 20 ส.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
24 ส.ค.60 27 ส.ค.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
31 ส.ค.60 3 ก.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
7 ก.ย.60 10 ก.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
14 ก.ย.60 17 ก.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
21 ก.ย.60 24 ก.ย.60 31 11,900 11,900 10,900 3,500
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
   เมื่อวันที่ : 2017-04-07 17:06:14


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน