oneddtour.com=> ทัวร์เวียดนาม -> ทัวร์ฮานอยฮาลองเบย์


ทัวร์ฮานอยฮาลองเบย์

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 1893 คน

ทัวร์ฮานอยฮาลองเบย์


รายละเอียด

ทัวร์ฮานอยฮาลองเบย์

ราคา : ผู้ใหญ่ 9,900 ฿ .-

ประเภท : ทัวร์เวียดนาม

เวียดนาม..จิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ ในราคาจิ๊บจิ๊บ
เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน
พิเศษ SEN BUFFET+ซีฟู๊ด+ไวน์แดง+โชว์หุ่นกระบอกน้ำ+Wifi on bus+ชุดซินจ่าว 1 ชุด
จุดเด่นของโปรแกรม
«     ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก
«     ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ
«     เที่ยวชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
«     ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36
«     ชมความงดงาม ของวิหารวรรณกรรม ที่ไม่มีใครเหมือน
«     พิเศษ !! พาทุกท่านชมการแสดงโชว์พื้นเมือง หุ่นกระบอกน้ำ สุดอลังการของเวียดนาม
«     อิ่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD + ไวน์แดงบนเรือแสนโรแมนติก
«      พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติภัตตาคาร SEN BUFFET+Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา
  แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม) 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตารางวันเดินทางราคา เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน บิน DD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
21 เม.ย.60 23 เม.ย.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
23 เม.ย.60 25 เม.ย.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
28 เม.ย.60 30 เม.ย.60 25 10,999 10,999 9,999 2,500
1 พ.ค.60 3 พ.ค.60 25 10,999 10,999 9,999 2,500
5 พ.ค.60 7 พ.ค.60 25 11,999 11,999 10,999 2,500
12 พ.ค.60 14 พ.ค.60 25 10,999 10,999 9,999 2,500
19 พ.ค.60 21 พ.ค.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
26 พ.ค.60 28 พ.ค.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
2 มิ.ย.60 4 มิ.ย.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
9 มิ.ย.60 11 มิ.ย.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
16 มิ.ย.60 18 มิ.ย.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
23 มิ.ย.60 25 มิ.ย.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
30 มิ.ย.60 2 ก.ค.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
7 ก.ค.60 9 ก.ค.60 25 10,999 10,999 9,999 2,500
10 ก.ค.60 12 ก.ค.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
14 ก.ค.60 16 ก.ค.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
21 ก.ค.60 23 ก.ค.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
28 ก.ค.60 30 ก.ค.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
4 ส.ค.60 6 ส.ค.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
14 ส.ค.60 16 ส.ค.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
18 ส.ค.60 20 ส.ค.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
25 ส.ค.60 27 ส.ค.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
1 ก.ย.60 3 ก.ย.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
15 ก.ย.60 17 ก.ย.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 25 9,999 9,999 8,999 2,500
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)  เมื่อวันที่ : 2017-06-28 13:45:36


สนใจติดต่อโทร : 091-885-8609 , 062-946-2949 , 083-088-5969 , แฟกซ์ 038-759389
Line ID : ning2017oneddtour

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน